Kvartalsredogörelse Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529

Kvartalsredogörelse för period 1 maj – 31 juli 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1 098 Tkr (234 Tkr)

• Periodens resultat uppgick till -2 116 Tkr (-1 803 Tkr)

• Periodens EBITDA uppgick till -1 725 Tkr (-1 722 Tkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (-0,25 kr)

• Antal utestående aktier är 8 687 754 stycken (7 149 000)

• Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 6 245 (7 870 Tkr)

• Soliditeten uppgår till 87% (81%)

För komplett kvartalsredogörelse se bifogad pdf-fil

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Kerstin Lindqvist Toms försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.