BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Vid dagens extra bolagsstämma i Concent Holding AB (publ) fattades följande beslut.

Beslut om avyttring av projekt till Förvärvsbolaget kontrollerat av Jool Invest AB

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna förslaget till avyttring av huvuddelen av projektportföljen till Förvärvsbolaget kontrollerat av Jool Invest AB.

Beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och val av styrelsearvode

Det beslutades att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter.

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades att välja Peter Gustafsson och Eva-Lotta Berg Ljungström. Peter Gustafsson valdes som styrelsens ordförande.

Styrelsen består nu av Peter Gustafsson (ordförande), Eva-Lotta Berg Ljungström (ledamot) samt Björn Sahlström (ledamot).

Peter Gustafsson är för närvarande VD för Aggancio Research AB. Peter Gustafsson var till och med 1 mars 2013 Ekmankoncernens vice VD och ansvarade för omfattande förvärv, redovisning och rapportering. Peter Gustafsson har djup teknisk kompetens inom börsfrågor, IFRS och bolagsstyrning. Närmaste tiden före Ekman & Co AB har Peter varit senior partner vid Deloittes kontor i Stockholm och auktoriserad revisor.

Eva-Lotta Berg Ljungström är civilekonom med omfattande internationell karriär inom Financial Services, verksam vi avyttring av GE Capital’s Europeiska Fleet verksamhet till Arval - BNP Parisbas (1 november 2015) samt därefter integration av densamma. Dessförinnan var Eva-Lotta Commercial Leader i GE Capital International, London, ansvarig för Fleet i Europa och Asien samt dessförinnan VD för GE Capital i Norden. Eva-Lotta har även varit verksam ibland annat Cisco och Dell, i ledarskaps roller i Norden, Benelux och Central Europa.

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om sammanlagt 200 000 kronor skulle utgå, varav 100 000 kronor till styrelses ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

VD

Styrelsen har även idag beslutat att Björn Sahlstöm tillträder tjänsten som VD i Concent Holding AB (publ).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Björn Sahlström

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/4, 2017 kl. 16.45 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar