CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Concent Holding AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016 samt kommentar till revisorns uttalanden i revisionsberättelsen.

I samband med arbetet av årsredovisningen uppmärksammades att ett av dotterföretagen ej beaktat vissa räntekostnader och valutaeffekter på sina obligationslån, varför detta justerats i årsredovisningen. Effekten av detta är att koncernens skuld ökat med 4,2 mkr och resultatet minskat med 13,5 mkr. Sammantagen effekt är att det egna kapitalet i koncernen minskat med 13,7 mkr och att balansomslutningen ökat med 4,4 mkr.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för Concent Holding AB (publ) lämnar styrelsen även följande kommentar:

Revisorns uttalanden som avviker från standardutformning

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort uttalanden under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”. Vidare framgår av revisionsberättelsen att revisorn varken till- eller avstyrker fastställandet av balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen samt varken till- eller avstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.concent.se samt i bifogade fil.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/5, 2017 kl. 23.15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar