CONCENT HOLDING AB (PUBL) PUBLICERAR IDAG DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2017

Stockholm, 22 augusti 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Concent Holding AB (publ) avger härmed delårsrapport for perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL, KONCERN
JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 Helår 2016
Nettoomsättning, mkr - 36,0 -169,6
Rörelseresultat, mkr -131,9 -35,3 -545,2
Periodens resultat, mkr -189,7 -58,0 -614,1
Balansomslutning, mkr 591,3 991,3 793,5
Eget kapital, mkr -116,2 452,1 77,8
Soliditet, % -19,7% 45,6% 9,8%
Resultat per stamaktie, kr -2,25 -0,69 -7,29
Antal utestående aktier (1 000) 84 214 84 214 84 214

 

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL, MODERFÖRETAG
JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 Helår 2016
Nettoomsättning, mkr - 1,9 -331,8
Rörelseresultat, mkr -9,8 -6,3 -349,9
Periodens resultat, mkr -142,2 1,0 -352,2
Balansomslutning, mkr 397,1 655,1 566,6
Eget kapital, mkr 36,3 354,2 182,8
Soliditet, % 9,1% 54,1% 32,3%
Resultat per stamaktie, kr -1,689 0,011 -4,182
Antal utestående aktier (1 000) 84 214 84 214 84 214

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Huvudägaren, familjen Fahlander, tecknade i februari avtal om att sälja samtliga sina A- och B-aktier i bolaget till Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud.
 • Henrik Gidmark tillträdde den 8 februari som tillförordnad VD då Matias Lindberg slutade.
 • I februari gav en grupp aktieägare bolaget ett lån för att lösa den akuta likviditetssituationen.
 • Runar Söderholm lämnade sitt styrelseuppdrag den 21 februari då han fått anställning i konkurrerande bolag.
 • Bolaget meddelade den 21 februari att diskussioner med BC Investment, köparen av projektet Barents Center, inletts på initiativ av köparen avseende vissa planerade förändringar i den legala strukturen för förvärvet. Detta skulle medföra en senareläggning av tillträdet.
 • Vid en extra bolagsstämma den 23 februari valdes en ny styrelse bestående av Björn Sahlström, Gustaf Leijonhufvud samt Anders Öinert. Björn Sahlström valdes som styrelsens ordförande. Sven Kallstenius och Pontus Gustafsson lämnade sina styrelseuppdrag.
 • Anders Öinert lämnade sitt styrelseuppdrag den 17 mars. Anledningen till utträdet var att hans styrelseuppdrag konkurrerade med andra åtaganden.
 • Henrik Gidmark lämnade sin tjänst den 24 mars för att 1 april tillträda som VD i Norlandia Fastighetsutveckling.
 • Gustaf Leijonhufvud lämnade sitt styrelseuppdrag den 30 mars. Anledningen till utträdet var att han och Björn Sahlström hade olika uppfattningar om bolagets framtid.
 • Bolaget sköt upp utdelningen på preferensaktierna även för första kvartalet. Skälet till styrelsens beslut var att bolagets ansträngda likviditet inte möjliggjorde genomförandet av dessa utbetalningar.
 • Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) betalade inte räntebetalningen enligt villkoren på ränteförfallodagen för det första kvartalet, den 29 mars 2017. Skälet till den uteblivna räntebetalningen var bolagets ansträngda likviditet. Enligt villkoren för obligationslånet innebar den uteblivna betalningen att lånet kunde sägas upp i förtid på begäran av obligationsinnehavarna.
 • Bolaget meddelade den 31 mars att förhandlingarna med BC Investments tillträde av projektet Barents Center skulle fortlöpa tills vidare då köpare och säljare ännu inte kommit överens om den legala strukturen för förvärvet.
 • Bolaget avtalade i april om en överlåtelse av stora delar av koncernens projektportfölj, strukturaffären. Förvärva­ren av projektportföljen är ett nystartat bolag, Grundingen Fastighets AB, initialt kontrollerat av JOOL Invest AB. JOOL Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med strukturaffärens genomförande att konvertera samtliga sina fodringar mot bolaget uppgående till ca 50 mkr till eget kapital i Grundingen. Fram till strukturaffärens genomförande erhöll bolaget, som en del i uppgörelsen avseende transaktionen, en likviditetsfinansiering om 37 mkr. I samband med förvärvet föreslogs att relevanta fordringshavare skulle konvertera sina skuldfordringar gentemot koncernen mot nyemitterade aktier i Grundingen. Koncernens skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett strukturaffären. Styrelsen kom efter noga överväganden fram till att strukturaffären var den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar. Strukturaffären godkändes av bolagsstämman den 24 april. Strukturaffären är vidare villkorad av bland annat tillfredställan­de due diligence och finansiering, samt godkännande från bolagets större långivare och innehavarna av obligationerna.
 • Den 11 april tecknades det omförhandlade avtalet med BC Investment om avyttringen av projektet Barents Center. Tillträdet var villkorat av Köparens finansiering av förvärvet och skulle ske så snart som möjligt, dock senast 30 juni 2017. Tidigare avtal om försäljning och tillträde av Barens Center med en initial köpeskilling om 279 mkr förföll med anledning av att villkoren för en försäljning inte uppfylldes den 31 mars 2017. Köpeskilling­en motsvarar den tidigare avtalade. I tidigare avtal skulle Concent lösa obligationslånet emedan det nya innebar att köparen övertog skyldigheten att lösa obligationslånet.
 • Bolaget har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia tar över ansvaret för projekten i Bålsta och Gävle. De tidigare ingångna projektutvecklings­avtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en tilläggsköpeskilling om som högst totalt 28 mkr för samtliga tre projekt.
 • Vid den extra bolagsstämma som hölls den 24 april valdes till ny styrelse Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg Ljungsström. Peter Gustafsson valdes till styrelsens ordförande. Björn Sahlström utsågs till bolagets VD.
 • Den 9 maj publicerade Bolaget årsredovisningen för 2016.
 • Bolaget meddelade den 10 maj att bolaget fortsättningsvis kommer att offentliggöra bokslutskommuniké samt halvårsrapport i enlighet med gällande regelverk istället för varje kvartal.
 • Den 11 maj meddelade Bolaget att chefsjuristen Anders Skytte Olsson lämnat Concent på egen begäran.
 • Vid årsstämman den 23 maj fastställdes resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen och stämman beslutade om att balansera bolagets resultat, 182 MSEK, i ny räkning. Således lämnas inte någon utdelning på preferensaktier eller stamaktier för räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade inte styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 2016. Vidare beslutades om omval av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg Ljungström. Mazars omvaldes som bolagets revisor med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.
 • Den 30 juni meddelade Bolaget att tillträdet av projektet Barents Center förlängts till senast den 12 september på i övrigt oförändrade villkor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 7 juli meddelade moderbolaget att koncernen initierat skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för koncernens olika skuldinstrument i syfte att relevanta fodringshavare skulle ges en möjlighet att godkänna såväl strukturaffären som den efterföljande konverteringen.
 • Den 16 augusti meddelade bolaget att en erforderlig majoritet av relevanta fordringshavare godkänt såväl strukturaffären som den efterföljande konverteringen av fordringar till nyemitterade aktier i Grundingen. Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en obligation om 100 MSEK. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet och konverteringen, innefattandes bl.a. genomförandet och registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket och omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att genomföras. Således beräknas tillträdet kunna ske i september.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Kristina Hanna
CFO
073-520 17 50
Kristina.hanna@concent.se

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/8, 2016 kl. 08:30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.