CONCENT UTVECKLING HOLDING 3 AB (PUBL) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2016 för Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.concent.se samt i bifogade fil.

I samband med framtagandet av årsredovisningen har uppmärksammats att koncernen inte beaktat projektkostnader som Concent AB upparbetat för koncernbolag per 2016-12-31. Detta har justerats i årsredovisningen. Effekten av detta är att koncernens skuld till andra koncernbolag ökat med ca 9 MKR och omsättningsfastigheter ökat med samma belopp, vilket dock inte är resultatpåverkande. Reservering har även gjorts i Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) för revisionskostnader om 0,2 MKR, vilket belastar årets resultat med samma belopp både i moderbolaget och i koncernen. Sammantagen effekt är att det egna kapitalet minskat med 0,2 MKR och att balansomslutningen ökat med ca 9 MKR.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter.gustafsson@aggancio.com

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/4, 2017 kl. 09.30 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar