INFORMATION OM SKRIFTLIGA FORDRINGSHAVARMÖTEN

Stockholm, 7 juli 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget"), med dotterbolag (gemensamt "Koncernen"), har tidigare meddelat att Bolaget avtalat om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj ("Transaktionen"). Som tidigare meddelats är Transaktionens genomförande bl.a. villkorad av godkännande av innehavarna av de obligationer som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 AB. I samband med förvärvet föreslås att fordringshavarna konverterar sina skuldfordringar gentemot Koncernen mot nyemitterade aktier i förvärvsbolaget ("Konverteringen"). Konverteringen kräver att erforderliga majoriteter under Koncernens skuldinstrument röstar positivt till ett sådant förslag.

Koncernen har idag initierat skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för Koncernens olika skuldinstrument i syfte att relevanta fodringshavare ska ges en möjlighet att godkänna såväl förvärvet som den efterföljande Konverteringen. Berörda fodringshavare kommer att kontaktas genom agenten, Intertrust (Sweden) ABs, försorg och tillsändas all nödvändig information. När röstningsförfarandet inom respektive skuldinstrument har avslutats kommer Koncernen återkomma med information om resultatet av röstningarna samt närmare beräknad tidpunkt för genomförandet av förvärvet. För närvarande beräknas genomförandet ske i augusti 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Om Concent

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsamman.

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7/7, 2017 kl. 09:45 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar