KONCERNBOLAGET CONCENT UTVECKLING HOLDING 3 AB (PUBL) RAPPORTERAR FÖRSTA HALVÅRET 2017

Stockholm, 22 augusti 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) avger härmed delårsrapport for perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2017.

Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) är ett publikt aktiebolag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades den 24 februari 2016 och registrerades den 1 mars 2016. Bolaget är helägt av Concent Utveckling Holding AB. Concent Utveckling Holding AB är i sin tur helägt av Concent Holding AB (publ).

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL,
Concent Utveckling Holding 3 AB (publ).
(KSEK) JAN-JUN 2017 JAN-JUN 2016 Helår 2016
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -588 -315 -1 526
Periodens resultat -7 167 -413 -7 665
Balansomslutning 141 833 122 982 142 776
Eget kapital 2 668 17 087 9 835
Resultat per aktie, före och efter utspädning   (SEK) -1 433 -83 -1 533
Antal utestående aktier (1 000) 5000 st 5000 st 5000 st
Totalresultat -7 167 -413 -7 665

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Concent Utveckling Holding 3 AB (publ)s deponerade medel för räntebetalningar på de utestående Obligationerna understeg per den 31 december 2016 de 4,675 mkr som obligationsvillkoren fordrar. Deponerade medel uppgick per den 31 december 2016 till 2,339 mkr. Per den 30 juni 2017 saknas deponerade medel.
  • Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) kunde inte erlägga räntebetalningen enligt villkoren på ränteförfallodagen för det första kvartalet som var den 29 mars. Skälet till den uteblivna räntebetalningen är bolagets ansträngda likviditet. Enligt villkoren för obligationslånet innebär den uteblivna betalningen att lånet kan komma att sägas upp i förtid på begäran av obligationsinnehavarna.

  • Concent Holding AB (publ), som är moderföretag till Concent Utveckling Holding 3 AB (publ), har träffat ett avtal om en överlåtelse av stora delar av koncernens projekt portfölj, strukturaffären. Genom strukturaffären kommer samtliga dotterföretag till Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) att avyttras. Vidare konverteras obligationerna till nyemitterade aktier i förvärvsbolaget. Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag initialt kontrollerat av JOOL Invest AB, Grundingen Fastighets AB. Fram till strukturaffären genomförande erhöll Concent Holding AB (publ), som en del i uppgörelsen avseende strukturaffären, en likviditetsfinansiering om 37 mkr. I samband med förvärvet föreslogs att relevanta fordringshavare skulle konvertera sina skuldfordringar gentemot koncernen mot nyemitterade aktier i Grundingen. Koncernens skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett strukturaffären. Styrelsen kom efter noga överväganden fram till att strukturaffären var den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar. Strukturaffären godkändes av bolagsstämman i Concent Holding AB (publ) den 24 april. Strukturaffären är vidare villkorad av bland annat tillfredställande due diligence och finansiering, samt godkännande från koncernens större långivare och innehavarna av obligationerna.
  • Vid den extra bolagstämman i Concent Utveckling Holding 3 AB (publ) som hölls den 27 april valdes en ny styrelse bestående av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva Lotta Berg Ljungström. Peter Gustafsson valdes till styrelsens ordförande och Björn Sahlström utsågs till bolagets VD.
  • Den 28 april publicerades årsredovisningen.
  • Vid årsstämman den 23 maj fastställdes resultat- och balansräkningarna. Vidare beslutades om omval av Peter Gustafsson, Björn Sahlström och Eva-Lotta Berg Ljungström. Peter Gustafsson valdes som styrelsens ordförande. Mazars omvaldes som bolagets revisor med Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.
  • Bolaget meddelade den 10 maj att bolaget fortsättningsvis kommer att offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapport i enlighet med gällande regelverk istället för varje kvartal.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 7 juli meddelade Concent Holding AB (publ) att koncernen initierat skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för koncernens olika skuldinstrument i syfte att relevanta fodringshavare skulle ges en möjlighet att godkänna såväl strukturaffären som den efterföljande Konverteringen.
  • Den 16 augusti meddelade Concent Holding AB (publ) att en erforderlig majoritet av relevanta fordringshavare godkänt såväl strukturaffären som den efterföljande konverteringen av fordringar till nyemitterade aktier i Grundingen. Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en obligation om 100 mkr. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet och konverteringen, innefattandes bl.a. genomförandet och registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket och omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att genomföras. Således beräknas tillträdet kunna ske i september.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se 

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com 

Kristina Hanna
CFO
073-520 17 50

Kristina.hanna@concent.se 

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/8, 2017 kl. 09:15 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera