RELEVANTA FORDRINGSHAVARE HAR GODKÄNT STRUKTURAFFÄREN OCH EFTERFÖLJANDE KONVERTERING

Stockholm, 16 augusti 2017

Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") med dotterbolag (gemensamt "Koncernen") har tidigare meddelat att Bolaget avtalat om en överlåtelse av huvuddelen av koncernens projektportfölj ("Transaktionen"). Som tidigare meddelats var Transaktionens genomförande bl.a. villkorad av godkännande av innehavarna av de obligationer som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3. I samband med förvärvet föreslogs att relevanta fordringshavare skulle konvertera sina skuldfordringar gentemot Koncernen mot nyemitterade aktier ("Konverteringen") i förvärvsbolaget Grundingen Fastighets AB ("Grundingen").

Koncernen initierade i början av juli skriftliga fodringshavarmöten inom ramen för Koncernens olika skuldinstrument i syfte att relevanta fodringshavare skulle ges en möjlighet att godkänna såväl Transaktionen som den efterföljande Konverteringen.

Koncernen får idag meddela att erforderlig majoritet av relevanta fordringshavare godkänt såväl Transaktionen som den efterföljande Konverteringen. Grundingen kommer nu att inleda arbetet med att resa en obligation om 100 MSEK. Vidare kommer det praktiska arbetet med tillträdet och Konverteringen, innefattandes bl.a. genomförandet och registreringen av kvittningsemissionen hos Bolagsverket och omvandlingen av Grundingen till ett avstämningsbolag att genomföras. Således beräknas tillträdet kunna ske i september.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

bjorn@sundaholding.com

Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 08/16, 2017 kl. 09:00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se 

Om oss

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, samhällsansvar, finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätters som fler har råd med och platser där människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor mm. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans. Läs mer på www.concent.se.

Prenumerera

Dokument & länkar