Halvårsrapport 2004 Concordia Maritime

• Resultat efter skatt MSEK 100,2 (68,3) – per aktie SEK 2,10 (1,43) • Vinst vid fartygsförsäljning ingår med MSEK 44,7 (-7,6) • Prognos helår: MSEK 170 före skatt (per aktie SEK 3,56) – en ökning med MSEK 20 jämfört med tidigare prognos • Prognos resultat per aktie efter skatt SEK 3,28

OMSÄTTNING OCH RESULTAT Halvåret Koncernens omsättning uppgick under första halvåret till MSEK 225,2 (449,1). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 105,2 (60,8), varav resultat från fartygsförsäljningar MSEK 44,7 (-7,6). I resultatet ingår en erhållen kostnadsersättning på MSEK 13,4 avseende ett försäkringsskadefall år 2002. Resultat efter skatt var MSEK 100,2 (68,3) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK 2,10 (1,43). Andra kvartalet Omsättningen under andra kvartalet var MSEK 86,2 (176,6). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 60,9 (-7,3), varav resultat från fartygsförsäljningar MSEK 44,7 (-7,6). Resultat efter skatt var MSEK 56,2 (1,0) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK 1,18 (0,02). Omsättning och resultat per rörelsegren Omsättning och resultat är i sin helhet hänförlig till rörelsegrenen stortank/VLCC. Samtliga kostnader i rörelsegrenen produkttank är hänförliga till P-MAX-fartygen som är under byggnad och ingår som en del i periodens investeringar. Tankmarknaden Stortankmarknaden var mycket stark i början av året för att sedan avmattas fram till april, men är nu återigen mycket stark. Fraktnivåerna för modernt tonnage ligger runt USD 75 80.000 per dag. Produkt¬tankmarknaden (MR = Medium Range tanker) avmattades, likt stortank, fram till april efter en stark inledning av året. Återhämtningen de senaste månaderna har dock inte varit lika stark som på stortankmarknaden. V-MAX Koncernens två VLCC av V-MAX-typ, Stena Vision och Stena Victory, har varit fortsatt sysselsatta på traden Västafrika-USAs östkust under tidsbefraktningskontraktet med det amerikanska oljebolaget Sunoco. Kontraktet förlängdes i maj och löper fram till mitten av 2007. VLCC De två kvarvarande Concordia Class VLCC såldes i början av året. Ett fartyg, Stena Constellation, levererades till köparen den 29 juni. Det andra fartyget, Stena Congress, levereras till köparen under fjärde kvartalet. Under första halvåret sysselsattes de båda fartygen på spotmarknaden till fraktrater på vinstgivande nivåer som dock var betydligt under fraktnivåerna för modernt tonnage. Den genomsnittliga intjäningen var USD 24.000 per dag (8.000). Drift och fartygsoperation Flottan har under perioden fortsatt att drivas med fokusering på säkerhet och kvalitet med bibehållna låga kostnadsnivåer för den löpande fartygsdriften. Varvsmarknaden och världens tankflotta Nybyggnadsorderna fortsätter att strömma in till varven som historiskt sett har mycket höga beläggningsgrader. Varvspriserna generellt har stigit med upp emot 25% sedan Concordia tecknade kontrakten för de sex P-MAX-fartygen för cirka ett år sedan. Tack vare de starka fraktmarknaderna har även priset på andrahandstonnage under samma period stigit med upp emot 30%. EGET KAPITAL Eget kapital per aktie är SEK 23,96 (23,33). Kursen SEK/USD vid utgången av perioden var 7,55 (8,00). Vid årsskiftet var eget kapital per aktie SEK 21,51 och kursen SEK/USD 7,28. Kronans förändring gentemot dollarn har sedan årsskiftet ökat det egna kapitalet med MSEK 41 (-108) motsvarande SEK 0,85 per aktie (-2,26). LIKVIDITET OCH FINANSIERING För att säkra upplåningsbehovet till följd av investeringarna i nytt tonnage ersattes den gamla bankfaciliteten med en ny finansiering i slutet av juni. Den nya faciliteten, med löptid på cirka sju år, är på totalt MUSD 250 varav MUSD 100 är tillgängligt omedelbart, medan MUSD 150 blir tillgängligt i takt med leveranserna av P-MAX-fartygen. Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick vid periodens utgång till MSEK 645 (379). Vid årsskiftet var koncernens disponibla likvida medel MSEK 320. INVESTERINGAR Investeringarna har under perioden varit MSEK 35,6 och avser förskottsbetalningar till varv samt projektkostnader för P-MAX-fartygen. Kapitaliserad ränta ingår med MSEK 0,9. NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER Regelmässigt köps tjänster av Stena Sfären inom följande områden: • Befraktning av fartyg. Ersättningen baseras på en kommission på frakter uppgående till 1,25%. • Kommission på köp och försäljning av fartyg. Ersättningen baseras på en kommission på 1%. • Operation av eventuella gemensamma charterfartyg. Ersättningen baseras på ett fast pris per månad och fartyg. • Inköp av bunkerolja. Ersättningen baseras på en kommission uppgående till cirka 0,1% per inköpt ton. • Administration, marknadsföring, försäkringstjänster, teknisk uppföljning och utveckling av Concordias fartygsflotta. Ersättningen baseras på ett fast pris per månad och fartyg. Vad avser tekniska konsulttjänster för nybyggnadsprojekt debiteras ett timpris på löpande räkning som belastar projektet. • Kontorshyra och kontorsservice för Concordias personal. Ett fast pris per år debiteras. Samtliga närståendetransaktioner sker med marknadsmässiga villkor och priser. MODERBOLAGET Moderbolagets omsättning uppgick till MSEK 8,2 (8,6) varav MSEK 6,7 (8,5) härrör från koncernintern fakturering. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -7,0 (-3,0). Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 14,4 (24,4). Inga investeringar har gjorts under perioden. Concordia har, fram till nyleveranserna av P-MAX-fartygen om 1-2 år, en minskad verksam¬het med endast två fartyg i operation. I syfte att anpassa våra administrations¬kostnader till detta har de personer som varit anställda i moderbolaget erbjudits anställning hos närstående Stena. Från och med den 1 juli har moderbolaget således inga anställda förutom VD. Av detta följer att bolaget kommer att köpa mer tjänster både externt och från närstående Stena. Därmed bedöms bolaget uppnå nödvändiga besparingar i administrationen. PROGNOS 2004 Concordias resultat påverkas för närvarande endast marginellt av kortsiktiga upp- och nedgångar i tankmarknaden. Koncernens två V-MAX-fartyg är sysselsatta på tidsbefraktningskontrakt med fasta intäkter fram till mitten av 2007. Det kvarvarande fartyget i den s k Concordia Class, Stena Congress, sysselsätts endast några månader ytterligare innan leverans till köparen under fjärde kvartalet. Prognosen för helårsresultatet 2004 är MSEK 170, före skatt (inklusive realisationsvinst vid fartygsförsäljningar), vilket motsvarar SEK 3,56 per aktie. Detta är en höjning med MSEK 20 jämfört med tidigare prognos. Prognosen för resultat per aktie efter skatt är SEK 3,28. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BERÄKNINGSMETODER Från och med 1 januari tillämpas Redovisningsrådets rekommendation nr. 29, Ersättning till anställda. Tillämpningen får ingen väsentlig effekt på koncernens resultat- eller balans¬räkningar. I övrigt har samma principer och beräkningsmetoder tillämpats som i årsredovis¬ningen 2003. Förberedelser för övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) År 2005 skall alla börsnoterade bolag inom EU gå över till rapportering i enlighet med IFRS (tidigare IAS). En gradvis anpassning har skett under ett antal år genom tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer som grundar sig på IFRS. Förberedelsearbetet för övergång till IFRS fortsätter under 2004 och bolagets bedömning är att övergången skall kunna ske problemfritt. RAPPORTER OCH INFORMATION Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Niomånadersrapporten kommer att publiceras 20 oktober och helårsresultatet 17 februari 2005. Historiska och aktuella rapporter samt nyheter och aktuella kommentarer om bolaget och tankmarknaderna finns tillgängliga på vår hemsida www.concordia-maritime.se. Frågor kan ställas till mig på 031-85 51 01 eller 0704-85 51 01. Göteborg den 12 augusti 2004 CONCORDIA MARITIME AB Hans Norén VD Concordia Maritime AB (publ) Danmarksterminalen 405 19 GÖTEBORG Telefon huvudkontor: 031-85 50 00 Organisationsnummer: 556068-5819

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar