Niomånadersrapport

Report this content

VÅR POSITION DELÅRSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 30.9 2002 * Resultat efter finansnetto MSEK -124,8 (198,2) * Stena Vision och Stena Victory - V-MAX-fartygens tidsbefraktningskontrakt genererar bra resultat och kassaflöde * Övriga tankfartygs intjäning svag under perioden * Förstärkning av stortankmarknaden i oktober * Prognos helår 2002: MSEK -150 (föregående prognos MSEK -125) CONCORDIAS VERKSAMHET Affärsidé Concordias affärsidé är att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter, baserat på innovation och förstklassigt utförande. Tonnage Verksamheten befinner sig just nu i ett skede där våra äldre kvalitetsfartyg avses säljas för ombyggnad till offshorestrukturer för lagring och behandling av olja till havs. Samtidigt tog Concordia förra året leverans av några av världens mest avancerade stortankers med ett koncept som bygger på dubbla säkerhetsfunktioner och stor lastförmåga. Concordia arbetar för att utveckla detta koncept vidare. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning uppgick under årets nio första månader till MSEK 565,0 (959,6). Resultatet efter finansiella poster var MSEK -124,8 (198,2). Resultat efter skatt per aktie var SEK -2,68 (4,08). Motsvarande efter full konvertering SEK -2,64 (3,83). Omsättningen fördelas geografiskt på följande marknader i %: USA 39 (32), UK 19 (4), Saudiarabien 10 (28), Sydafrika 8 (9), Indien 7 (7), Schweiz 6 (11), Japan 5 (6), Kina 2 (0), och övriga 4 (3). Fördelningen är baserad på respektive kunds hemland. Moderbolagets omsättning var MSEK 14,1 (2,0) varav MSEK 13,9 (1,9) härrör från koncernintern fakturering. Stortankmarknaden Efterfrågetillväxten på olja är fortsatt svag på grund av den generellt svaga världsekonomin och det höga oljepriset. OPECs produktion, som i hög grad påverkar stortankmarknaden, är för närvarande cirka 26 miljoner fat om dagen (total världsproduktion för närvarande cirka 77 miljoner fat om dagen). När stortankmarknaden var mycket stark i slutet av år 2000 var OPECs produktion cirka 10 % högre, 29 miljoner fat om dagen. Med i stort sett oförändrat tillgängligt tonnage inom segmentet, cirka 400 fartyg, innebär nuvarande produktionsnivåer en relativt låg utnyttjandegrad och därav följer också en svag fraktmarknad. Fram till mitten av oktober har 27 nya fartyg levererats och ytterligare 16 levereras innan årsskiftet. Under samma period har 32 fartyg skrotats och fyra sålts till offshoreprojekt. De senaste veckorna har fraktraterna stigit kraftigt. Detta är bland annat en följd av oljebolagens lageruppbyggnad inför vintersäsongen och en oro för Irak-konflikten. FRAKTMARKNADEN FÖR VLCC JAN 1998 - OKT 2002 [Removed Graphics] Källa: Platou V-MAX Koncernens två VLCC av V-MAX-typ, Stena Vision och Stena Victory, som levererades under 2001, fortsätter att operera effektivt och problemfritt på traden Västafrika-USAs östkust under sina tidsbefraktningskontrakt som löper fram till mitten av 2004. VLCC och ULCC Koncernens fyra VLCC har under niomånadersperioden genererat cirka USD 6.800 (31.000) per dag, inklusive väntedagar. Detta ger knappt täckning för dagskostnaderna och ger inget bidrag till avskrivningar och finansieringskostnad. Intjäningen under tredje kvartalet var cirka USD 7.100 (29.500) per dag. Den 29 maj tecknades överenskommelse om försäljning av koncernens två ULCC. Stena King levererades till den nye ägaren den 24 juni och Stena Queen levererades den 23 september. Drift och fartygsoperation Flottan har under perioden fortsatt att drivas med fokus på säkerhet och kvalitet med bibehållna låga kostnadsnivåer för den löpande fartygsdriften. EGET KAPITAL Eget kapital per aktie efter full konvertering är SEK 26,11 (33,50). Kursen SEK/USD var 9,28 (10,66) vid periodens utgång. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick vid periodens slut till MSEK 173,2 (337,8) medan motsvarande belopp vid årsskiftet var MSEK 381,4 (699,9). Koncernens fartygsflotta finansieras via en bankfacilitet på ett ursprungligt belopp om MUSD 165 som upptogs under våren 1999. Faciliteten amorteras löpande och uppgick vid periodens utgång till MUSD 112 (146). Motsvarande belopp vid årsskiftet var MUSD 137. Moderbolagets disponibla likviditet var MSEK 33,2 (11,9). Motsvarande siffra vid årsskiftet var MSEK 13,5 (10,9). Konvertibelt förlagslån Lånet som löpt med 7 % ränta sedan april 1995 förföll till betalning den 30 april 2002. Vid den slutliga avstämningsdagen återstod endast MSEK 1,9 som låneskuld av det ursprungliga beloppet MSEK 275,4. INVESTERINGAR Inga investeringar har gjorts under perioden. NÄRSTÅENDERELATIONER OCH CHARTERSAMARBETE MED STENA BULK Det gemensamma chartersamarbetet med Stena Bulk omfattar ett flerårigt lastkontrakt motsvarande ungefär sysselsättningen av en VLCC. Fraktkontraktet har under niomånadersperioden genererat ett överskott för Concordia uppgående till MSEK 13,5. Concordias fyra VLCC och Stenas VLCC Stena Conductor seglade i pool där resultatet delades lika per fartyg fram till mitten av maj, då Stena Conductor togs ur poolen på grund av försäljning. Samarbetet med andra avdelningar inom Stena såsom Marknadsföring, Teknik, Finans, Bunker och Assurans fortsätter som tidigare. Concordias helägda dotterbolag Universe Tankships utför managementuppdrag för två Stenaägda fartyg. Stenaägda Northern Marine Management har för Concordias räkning utfört managementuppdrag för Stena King och Stena Queen. PROGNOS 2002 I enlighet med prognosen i halvårsrapporten blev tredje kvartalet mycket svagt. En förbättring förutsågs för fjärde kvartalet. Fraktmarknaden för stort tanktonnage har i oktober förstärkts kraftigt med nivåer runt USD 20.000-25.000 per dag för turbintankers. Orsaken är en kombination av säsongsmässiga inköp inför vintern och en marknadsförstärkning till följd av den politiska oron. Concordia Maritime kan inte dra full fördel av den stärkta marknaden eftersom en andel av fartygen redan befraktats. Det råder fortfarande generellt en obalans mellan utbud och efterfrågan på tankmarknaden. Jämfört med förra toppnoteringen under år 2000 skeppas 3 miljoner fat OPEC-olja per dag mindre medan stortankflottan är i stort sett oförändrad. En ökad lagerhållning av olja kan leda till lägre transportvolymer längre fram. Det är svårare än normalt att prognostisera de närmaste månadernas fraktmarknad eftersom den i en högre grad påverkas av världspolitik. Baserat på en bedömning av de öppna fartygspositionerna sänks prognosen från MSEK -125 (SEK -2,62 per aktie) till MSEK -150 (SEK -3,14 per aktie). Genomsnittliga intjäningsnivåer för obefraktade dagar beräknas i snitt bli cirka USD 12.000 per dag för VLCC (turbintankers) vilket motsvarar cirka USD 30.000 per dag för modernt tonnage. En förändring av intjäningsnivåerna för obefraktade dagar med ± USD 1.000 per dag påverkar årsresultatet med cirka ± MSEK 3. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BERÄKNINGSMETODER Redovisningsrådets rekommendation RR 16 (Avsättningar m m) vilket bolaget tillämpar från och med 2002-01-01, innebär ett byte av redovisningsprincip vad avser fartygens periodiska underhåll (dockningskostnader). Tidigare har avsättning gjorts för beräknade framtida dockningskostnader. Från och med 2002-01-01 aktiveras faktiska kostnader vid dockningstillfället och fördelas jämnt fram till nästa tillfälle för periodiskt underhåll. Bytet av princip får ingen effekt på resultatet och därmed inte heller på det egna kapitalet, men har inverkan på vissa poster i balansräkningen enligt nedan. Ny redovisnings Tidigare redovisnings princip princip BALANSRÄKNING (MSEK) 30 31 30 31 september december september december 2002 2001 2002 2001 Tillgångar Fartyg 2 107 2 544 2 206 2 675 Förutbetalda 45 100 0 0 dockningskostnader Skulder Avsättning för framtida 0 0 54 31 dockningskostnader Jämförelsesiffrorna för år 2001 har omräknats enligt de nya principerna, medan 1997-2000 i flerårsöversikten inte har omräknats, dels då ändringen inte påverkar bolagets egna kapital och dels att justeringen i balansräkningen inte påverkar jämförelser mellan åren i nämnvärd omfattning. De under året sålda fartygen redovisas även fortsättningsvis i balansräkningen som anläggningstillgångar. Säljarkrediten är säkerställd genom fartygsinteckningar och säljarrevers. Med undantag för ovanstående har samma principer och beräkningsmetoder tillämpats som i årsredovisningen 2001. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med ikraftträdande 2002-01-01 eller tidigare. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. RAPPORTER OCH INFORMATION Helårsresultatet kommer att rapporteras den 18 februari 2003. Historiska och aktuella rapporter tillsammans med annan information finns tillgänglig på vår hemsida: www.concordia-maritime.se. Frågor kan ställas till VD Lars Carlsson, telefon 031-85 50 03 alt. 0704- 85 50 03, ekonomichef Hans Norén, telefon 031-85 51 01 alt. 0704 85 51 01 eller till Jonas Kamstedt, telefon 031-85 50 80 alt. 0704-85 50 80. Göteborg den 23 oktober 2002 CONCORDIA MARITIME AB (publ) Lars Carlsson VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar