Niomånadersrapport för Concordia Maritime

DELÅRSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1 januari-30 september, 2003 * Resultat efter finansnetto MSEK 35,0 (-124,8) - per aktie SEK 0,88 (-2,68) * Kassaflöde från verksamheten MSEK 213,0 (-9,0) * Prognos helårsresultat efter finansnetto: MSEK 25 (SEK 0,52 per aktie) inklusive gjorda fartygsförsäljningar. Rörelsen förväntas ge en förlust under fjärde kvartalet. * God disponibel likviditet och 70% soliditet * Eget kapital per aktie SEK 21,78. Börskurs SEK 13,30. * Concordia bygger upp världens modernaste tankflotta KOMMENTAR FRÅN VD Tidpunkten för att gå ur vår äldre stortankflotta under 2003 med de historiskt gynnsamma priser vi kunnat uppnå och nybeställningen av skräddarsydda fartyg med god lastförmåga, hög isklass och högsta säkerhet är helt i linje med Concordias planering. Fraktmarknaderna kan komma att variera kraftigt innan de nya fartygen börjar levereras 2005 men många faktorer tyder på att just fartyg med högsta säkerhet och isklass kan komma att efterfrågas av ledande befraktare. Driften av Concordias två V-MAX fartyg har varit framgångsrik och det finns anledning att tro att dessa fartyg kan komma att vara fortsatt lyckosamma i sin marknad under många år. Generationsskiftet inom Concordia beräknas vara helt slutfört inom 2-5 månader, då de sista äldre fartygen kommer att säljas. Därefter har Concordia en av världens modernaste tankflottor under uppbyggnad. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Januari-September Koncernens omsättning uppgick under årets första nio månader till MSEK 549,8 (565,0). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 35,0 (- 124,8), varav resultat från fartygsförsäljningar MSEK -14,4 (0). Resultat efter skatt var MSEK 42,2 (-126,1) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK 0,88 (-2,68). Moderbolagets omsättning var MSEK 13,2 (14,1) varav MSEK 13,0 (13,9) härrör från koncernintern fakturering. Tredje kvartalet Omsättningen under tredje kvartalet var MSEK 100,7 (162,3). Omsättningsminskningen beror på gjorda fartygsförsäljningar. Resultatet efter finansiella poster var MSEK -25,8 (-38,8) varav resultat från fartygsförsäljningar MSEK -6,8 (0). Resultat efter skatt var MSEK -26,1 (-38,8) vilket motsvarar ett resultat per aktie efter skatt om SEK -0,55 (-0,81). Omsättningen fördelad på geografiskt område Omsättningen fördelas geografiskt på följande marknader (i %): UK 45 (19), USA 33 (39), Sydafrika 8 (8), Saudiarabien 6 (10) och övriga 8 (24). Fördelningen är baserad på respektive kunds hemland. Stortankmarknaden De tvära kasten i fraktnivåerna under första halvåret har fortsatt även under det tredje kvartalet. De snabba upp- och nedgångarna beror på att det i stort sett råder balans mellan utbud och efterfrågan på stortanktransporter. Råoljelagren runt om i världen är låga och det höga oljepriset är en hämmande faktor för en lageruppbyggnad. Utvecklingen av efterfrågan på olja har hittills i år generellt underskattats. I kombination med de låga lagernivåerna har detta inneburit korta perioder av "rusning" efter olja och detta har bidragit till svängningarna i fraktmarknaden. OPEC har framgångsrikt anpassat kvoterna och hållit oljepriserna inom sitt prisband USD 22-28 per fat, till exempel har man dragit ner produktionsnivåerna i takt med att Irak nu kommit upp till en produktion kring 1,3 miljoner fat om året. RAPPORTER OCH INFORMATION Helårsresultatet kommer att publiceras den 19 februari 2004. Historiska och aktuella rapporter samt nyheter och aktuella kommentarer om bolaget och tankmarknaderna finns tillgängligt på vår hemsida www.concordia-maritime.se. Frågor kan ställas till: Lars Carlsson, VD Telefon 031-85 50 03 alt. 0704-85 50 03 Hans Norén, vice VD Telefon 031-85 51 01 alt. 0704-85 51 01 Jonas Kamstedt Telefon 031-85 50 80 alt. 0704-85 50 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01250/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01250/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar