Pressinformation från Concordia Maritime AB

• Marknadsintroduktionen i USA av nybildade Arlington Tankers Ltd är genomförd och Concordia Maritimes försäljning av de två V-MAX fartygen kommer att slutföras den 10 november • Ny helårsprognos efter genomförd försäljning av V-MAX fartygen: Resultat före skatt MSEK 750 (SEK 15,71 per aktie) – tidigare prognos MSEK 170 (SEK 3,56 per aktie)

I pressinformation den 21 oktober meddelade Concordia Maritime att bolaget kommer att sälja sina två V-MAX fartyg Stena Vision och Stena Victory till Arlington Tankers Ltd, ett nybildat bolag på Bermuda, förutsatt genomförandet av en planerad marknadsintroduktion av Arlington Tankers Ltd i USA. I slutet av förra veckan kunde denna marknadsintroduktion slutföras. Fredagen den 5 november blev första handelsdagen för Arlington-aktien på New York-börsen. Därmed kommer försäljningen av de två V-MAX fartygen att äga rum. Transaktionen är planerad att genomföras den 10 november. Vid den slutliga prissättningen av Arlington-aktierna blev priset per aktie högre än det som angavs i Arlingtons preliminära prospekt. Försäljningspriset för V-MAX fartygen blir därmed också högre. Det totala försäljningspriset för båda fartygen tillsammans är cirka MUSD 240 (i pressinformationen den 21 oktober angavs MUSD 220). Av den totala försäljningslikviden erhålles cirka MUSD 185 kontant (mot tidigare angivna MUSD 170) och resterande del, cirka MUSD 55 (mot tidigare angivna MUSD 50), erhålles i form av aktier i Arlington Tankers. Concordia kommer efter transaktionens slutförande att inneha cirka 2,7 miljoner aktier av totalt 15,5 miljoner aktier i Arlington Tankers. De investmentbanker som är garanter i introduktionen, har en option att förvärva aktier från Concordias tilldelning som kan reducera innehavet till cirka 1,5 miljoner aktier, varvid andelen av försäljningslikviden som erhålles kontant kommer att öka motsvarande. Efter genomförd försäljning av V-MAX fartygen kommer Concordia under cirka ett år inte att äga några fartyg förutom pågående nybyggen (se bifogat). Prognosen för 2004 års resultat, inklusive realisationsvinst vid genomförd försäljning av V-MAX fartygen, är MSEK 750 före skatt (SEK 15,71 per aktie) beräknat på dagens växelkurs SEK/USD, jämfört med tidigare prognos MSEK 170 före skatt (SEK 3,56 per aktie). Göteborg den 8 november 2004 CONCORDIA MARITIME AB (publ) Hans Norén, VD 8 november 2004 Fartyg i beställning Under 2003 beställdes sex fartyg som kommer att byggas i enlighet med MAX-konceptet, Stena P-MAX. De är produkttankfartyg på cirka 49,900 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen byggs för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Därutöver har fartygen, utöver lagkraven på dubbelskrov, ett nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. Under 2004 beställdes två Panamax tankfartyg på cirka 75,000 dwt med isklass 1A i vilka bolaget har en femtioprocentig ägarandel. Leverans av de nya fartygen kommer att ske under en tvåårsperiod med början i december 2005. Namn Typ Sysselsättning vid leverans Period Stena Paris P-MAX Tidsbefraktad TOTAL Q4 2005-Q4 2010 Stena Provence P-MAX Tidsbefraktad TOTAL Q1 2006-Q1 2011 Stena Primorsk P-MAX Tidsbefraktad Progetra Q3 2006-Q3 2016 Stena Progetra P-MAX Tidsbefraktad Progetra Q4 2007-Q4 2017 Stena Performance P-MAX Öppna marknaden Q4 2007 Stena Progress P-MAX Öppna marknaden Q1 2008 Stena Polaris Panamax 1A Tidsbefraktad Fortum Q4 2006-Q4 2016 (50%) Stena Poseidon Panamax 1A Tidsbefraktad Fortum Q1 2007-Q1 2017 (50%)

Om oss

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com

Prenumerera

Dokument & länkar