Vår position niomånadersrapport för Concordia maritime AB (publ)

Report this content

VÅR POSITION NIOMÅNADERSRAPPORT FÖR CONCORDIA MARITIME AB (publ) 1.1 - 30.9 2000 * Resultat efter finansnetto MSEK 131,6 (-14,2) inkl. fartygsförsäljning på MSEK 25,5. * Även fjärde kvartalet visar goda fraktrater * Prognos för helåret 2000 MSEK 220 vilket motsvarar en vinst per aktie om SEK 4,59 efter full konvertering * Fortsatt effektiv fartygsdrift Omsättning och resultat Koncernens omsättning under de första nio månaderna uppgick till MSEK 903,5 (587,4). Resultatet efter finansiella poster var MSEK 131,6 (-14,2) varav vinst vid försäljning av fartyg uppgick till MSEK 25,5. Resultatet efter skatt per aktie blev SEK 4,34 (-0,49) och motsvarande efter full konvertering var SEK 2,75 (-0,02). VLCC Under perioden har Concordias fem VLCC-fartyg (Very Large Crude Carriers) sysselsatts på spotmarknaden. Genomsnittlig intjäning uppgick till USD 21.300 (15.400) per dag. För att uppnå lönsamhetsgränsen, dvs för att täcka fartygens dags- och kapitalkostnader, krävs USD 18.000 per dag under 2000. ULCC Genomsnittlig intjäning för Concordias ULCC-fartyg (Ultra Large Crude Carriers) Stena King och Stena Queen var under perioden USD 27.600 (21.200) per dag. Fartygen sysselsätts på spotmarknaden. Lönsamhetsgränsen för dessa fartyg uppgår till USD 19.000 per dag för 2000. Självlossande bulkfartyg De självlossande saltfartygen Kure och Conveyor är fortsatt uthyrda på tillfredställande kontrakt. Försäljning av STENA BARBADOS Produkttankern STENA BARBADOS såldes och levererades i juni till det svenska rederiet Wisby Tankers och fortsätter under svensk flagg och med svensk besättning. Concordia chartrar tillbaka fartyget under minst två år för fortsatt drift för Texaco i Västindien. Vinsten vid försäljningen uppgick till MSEK 25,5 före skatt. Försäljning av Stena Continent VLCCn Stena Continent byggd 1975 har med förbehåll sålts med leverans runt årsskiftet 2000/2001. I samma affär har Stena sålt sin VLCC Stena Concordia till samma pris. Dockning Under perioden har inga dockningar utförts. Under motsvarande period föregående år dockades en ULCC och fyra VLCC. Nästa dockning sker i november då planerat varvsunderhåll skall utföras på Stena King. Intäktsbortfallet för dockningar belastar årets resultat medan avsättningar för varvskostnaderna fördelas jämnt under perioden mellan dockningarna. Drift och fartygsoperation Dagskostnaderna för våra fartyg har bibehållits på fortsatt låga nivåer med hög operationell och teknisk kvalitet på samtliga fartyg. Alla Concordias VLCC kommer att opereras i hydrostatiskt balanserad lastning (HBL) vid slutet av året. De flesta stora oljebolag och alla större oljetraders har godkänt Concordias fartyg för transport av olja i HBL. HBL är ett miljöskyddssystem som införts av FN-organet International Maritime Organisation (IMO) för fartyg över 25 år och minskar riskerna för oljeutsläpp vid grundstötningar och andra skrovskador. Concordias andra kvalitetssystem, CAP-klassning, som enkelt uttryckt bekräftar att skrovstyrkan är 20% högre än klasskravet, uppskattas av allt fler befraktare. Nybyggnation av två STENA V-MAX Concordias två VLCC av STENA V-MAX-klass som är under byggnation i Korea, båda för tre års charter till det amerikanska oljebolaget Sun, sker enligt budget och enligt tidtabell med beräknad leverans i april respektive juni 2001. Kölsträckning av V-MAX I ägde rum den 17 oktober 2000. Substansvärde Concordias fartygsflotta värderades av tre oberoende skeppsmäklerier per 2000-06-30. Flottans värde enligt dessa värderingar uppgick till MUSD 152,8 (155,8). Värderingarna överstiger bokfört värde med MSEK 333,3 (223,8). Substansvärdet oaktat latent skatt beräknas per 2000-09-30 till SEK 46,95 (34,50) per aktie. Motsvarande efter full konvertering är SEK 31,96 (24,58). Kursen SEK/USD 2000-09-30 var 9,68 (8,20). Bokfört eget kapital per aktie efter full konvertering är SEK 25,00 (20,04). Likviditet och finansiering Koncernens disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick 2000-09-30 till MSEK 903,4 (700,6) medan motsvarande siffra vid årsskiftet var MSEK 699,9 (128,1). Koncernens befintliga flotta tillsammans med pågående nybyggnationer finansieras via en bankfacilitet om MUSD 165 som upptogs under våren 1999. Närståenderelationer och chartersamarbete med Stena Bulk Det gemensamma chartersamarbetet med Stena Bulk omfattar ett flerårigt lastkontrakt motsvarande ungefär sysselsättningen av en VLCC. Kontraktet motsvarar ungefär USD 30.000 per dag. För att gardera inseglingen i VLCC poolsamarbetet med Stena Bulk, har en frakttermin tecknats som motsvarar kapaciteten för en VLCC. Kontraktet löper under andra halvåret 2000 och motsvarar en insegling på ca USD 26.000 per dag. Ett liknande avtal har träffats efter periodens utgång för december 2000 - maj 2001 motsvarande kapaciteten för 1,3 VLCC till en fraktnivå omkring cirka USD 36.000 per dag. Samarbetet med andra avdelningar inom Stena såsom Marknadsföring, Teknik, Finans, Bunker och Assurans fortsätter som tidigare. Stenas dotterbolag Northern Marine Management utför tekniskt management för Concordias två ULCC-fartyg. Concordias dotterbolag Universe Tankships utför managementuppdrag för tre av Stenas stortankers. Investeringar Periodens investeringar uppgår till MSEK 40,1 (286,8). Investeringarna avser framför allt de VLCC-fartyg som är under byggnation. Moderbolaget Moderbolagets omsättning uppgick till MSEK 16,4 (23,5) varav MSEK 2,1 (5,7) härrör från koncernintern fakturering. Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 11,3 (-12,6). I periodens resultat ingår vinsten av försäljningen av STENA BARBADOS med MSEK 25,5. Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 44,2 (11,1) medan motsvarande siffra vid årsskiftet var MSEK 12,3 (6,7). Inga investeringar har gjorts under perioden. Marknaden Under året har tankmarknaden i mycket stor utsträckning påverkats av OPEC- ländernas beslut om produktionsnivåer samt därmed höga oljepriser. OPECs uttalade mål är att hålla oljepriset i ett intervall mellan USD 22-28 per fat. Genom att öka respektive minska produktionen när oljepriset överstiger respektive understiger intervallet kan OPEC påverka utbudet av olja och därmed priset. Det höga oljepriset har medfört att OPEC successivt under året höjt oljeproduktionen. Internationellt råder stora påtryckningar för att OPEC skall höja produktionsnivån. Efterfrågan på olja har dock inneburit att priset trots produktionshöjningarna legat över det övre intervallet. De höga råoljepriserna har medfört mycket höga bunkerpriser vilket dock kunnat kompenseras av den starka fraktmarknaden. För stortankmarknaden har utvecklingen på oljemarknaden inneburit att efterfrågan på tonnage ökat kraftigt och uppgången har varit starkare än tidigare fraktuppgångar under de senaste 20 åren. Under tredje kvartalet har Concordias ULCC genererat USD 41.800 per dag och VLCC USD 32.900 per dag. Platous stortankindex för TT VLCC uppgick till USD 26.500 per dag. Det fjärde kvartalet uppvisar mycket stark fraktmarknad med fraktnivåer som överstiger tidigare kvartal. Concordia anser att marknaderna kan komma att uppleva en minskad aktivitet genom att en mycket intensiv skeppningssperiod kan medföra stigande lager, sjunkande oljepriser och en något stagnerande efterfrågan på tonnage under delar av 2001. Till skillnad från tidigare uppgångar gynnas den mer långsiktiga marknaden av att varven redan är fullbokade till 2003 med en varierad portfölj av olika fartygstyper vilket gör att spekulativa beställningar blivit färre än under tidigare starka perioder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00500/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00500/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar