Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har i samråd med kreditgivaren beslutat att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja den positiva underliggande utvecklingen i bolaget och mot bakgrund av det rådande omvärldsläget.

Confidence har en finansiellt stark och stabil ägarkrets.  Ett konsortium bestående av ett antal av bolagets största aktieägare under ledning av Confidence enskilt största ägare, Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum) har ingått avtal om förlängt borgensåtagande för nämnda rörelsekredit motsvarande 4,5 MSEK fram tom 30/6 2021.

Under senare hälften av 2019 och inledningen av 2020 har bolaget vunnit ett antal avtal inom den kraftigt växande sektorn för datacenter samt tecknat större ramavtal inom kritisk infrastruktur där en allt större andel av Confidence kunder återfinns. Viktiga områden är bland andra energiproduktion och distribution, datacenter och telekommunikation, rening och distribution av vatten samt inom sjukvård. De vunna projekten kommer generera intäkter under 2020 samtidigt som tecknade ramavtal ger goda affärsmöjligheter under både 2020 och efterföljande år. Läs mer om vunna projekt och ramavtal med bland andra Swedavia och Kriminalvården på hemsidan https://confidence.se

Confidence följer myndigheternas rekommendationer under den rådande Covid-19 pandemin och vidtar löpande nödvändiga åtgärder. Pandemins påverkan på bolaget är i nuläget svårbedömd men organisationen fortsätter att effektivt leverera system och tjänster till kunder inom målsegmenten. Krisens inverkan på kunder inom kritisk infrastruktur, kommersiella fastigheter och datacenter är hittills begränsad. En mindre andel av bolagets omsättning kommer från hotell- och konferensmarknaden där en inbromsning i aktiviteten noteras avseende nya projekt. Vid en utdragen kris kommer detta påverka omsättningen inom hotell- och konferenssegmentet negativt. Mot bakgrund av det förändrade omvärldsläget ser bolaget kontinuerligt över affärsverksamheten för att proaktivt möta förändrade förutsättningar med konkreta åtgärder för att säkerställa kontinuitet utifrån det rådande läget.

Genom förlängningen av återbetalningstiden för den temporära krediten säkerställer bolaget att uppfylla Nasdaqs krav om tillgängligt rörelsekapital. Den temporärt utökade krediten skall enligt överenskommelsen återbetalas senast 2021-06-30. Bolaget har samtidigt förbundit sig att senast 2 månader innan detta datum säkerställa att en full återbetalning av den utökade krediten om 7 MSEK kan ske genom egna medel eller annan säkerställd finansiering.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl 10:30 CET.

För ytterligare information:

Pär Nilsson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: par.nilsson@confidence.se

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm samt elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Confidence är noterat på NASDAQ First North.  Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar: