Confidence International AB (publ.), meddelar väsentliga beslut  från Årsstämma hållen onsdagen den 9 maj 2007

 1. Stämman godkände den framlagda årsredovisningen för verksamhetsåret 2006.
 2. Stämman fastställde den framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.
 3. Stämman beslutade att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital om 45 836 491 kronor balanseras i ny räkning. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
 4. Stämman beslutade lämna ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna verksamhetsåret. Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.
 5. Stämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag att styrelsens arvoden för verksamhetsåret 2007 förblir desamma som de varit 2006. Nämligen 60 000:- till varje ledamot och 120 000:- till ordföranden. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 6. Stämman beslutade ändring i bolagsordningen avseende det maximala antalet styrelseledamöter. Efter ändringen har paragraf 7 i bolagsordningen följande lydelse: ”Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med eller utan suppleanter”.
 7. Stämman valde följande styrelse för tiden intill nästa årsstämma: omval som ordinarie ledamöter: Erik Hallberg (tillika styrelsens ordförande), Benny Johansson, Per-Arne Lundberg, Willi Persson, Lennart Preutz och Katrin Tombach, samt nyval av Per Edström som ordinarie ledamot.
 8. Då tidigare huvudrevisorn Jörgen Löfgren enligt nya EU-direktiv inte längre kan upprätthålla denna funktion valdes Micael Schultze, BDO Feinstein Revision AB, till ny huvudrevisor. Ett år återstår på BDO Feinsteins uppdragsperiod i enlighet med tidigare stämmobeslut. Detta påverkas alltså inte.
 9. Nomineringsförfarande inför årsstämma 2008 ska ske på samma sätt som 2007.
 10. Stämman beslutade enhälligt att införa endast ett aktieslag i bolaget. Samtliga närvarande A-aktie ägare representerande 81% av alla A-aktier stödde förslaget. Stämman bemyndigande styrelsen att, inhämta samtycke av ytterligare minst 9%, av A-aktierna för att uppnå nödvändiga 9/10-delar av samtliga A-aktieröster, för att kunna genomföra obligatorisk omstämpling utan vederlag av samtliga bolagets A-aktier till B-aktier. Beslutet medför konsekvensändring i bolagsordningen.
 11. Stämman beslutade anta det framlagda förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget.
 12. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att emittera nya aktier i bolaget med eller utan företräde för aktieägarna. De huvudsakliga villkoren för bemyndigandet är följande; ”Att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 10 milj. aktier av serie B motsvarande högst cirka 6 % av aktiekapital och antalet röster i bolaget, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske genom apport, kvittning eller kontant betalning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att snabbt möjliggöra förvärv av hela eller delar av verksamheter, eller att kvitta fordringar mot vederlag i form av nyemitterade aktier i bolaget, eller eljest att stärka bolagets behov av rörelsekapital”.

Confidence International AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lennart Preutz, Styrelseledamot, v.ordf.
Tfn: +46 (0)70 644 66 00
E-post: lennart.preutz@confidence.se

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar