Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth Market, rapporterar från årsstämma 2021-05-28

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2020 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna.
 • I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 48 889 KSEK beslutades balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fem (5) stycken utan suppleanter.
 • Beslutades styrelsens arvoden till 350 KSEK till ordföranden, 250 KSEK till vice ordförande och 165 KSEK till envar av övriga ledamöter.
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.
 • Beslutades att välja styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma enligt: 
 • Omval av ledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha och Ulf Engerby samt inval av Daniel Skalin och Hanna Bilir. 
 • Beslutades att för den kommande ettårsperioden välja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma.
 • Till styrelsens ordförande valdes Gerth Svensson.
 • Beslutades att för verksamhetsåret 2021 – fram till och med nästa årsstämma - anta förslag från nomineringskommittén avseende nomineringsprocess.
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier i enlighet med styrelsens förslag.
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt.

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 260 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media