Confidence International AB (publ.), noterat på NGM Equity, rapporterar från årsstämma 2010-05-20

(NGM: CONF B)

Väsentliga beslut som fattades på årsstämman:

 • Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2009 godkändes och lades till handlingarna
 • Resultat- och balansräkningarna fastställdes i förelagt skick
 • I moderbolaget till förfogande fritt eget kapital om 
  51 944 756 kronor beslutades att balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009
 • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
 • Antalet ledamöter i bolagets styrelse 2010 ska vara 4 utan suppleanter
 • Till styrelse 2010 omvaldes Per Edström, Camilla Sundström, Willi Persson och Lennart Preutz 
 • Till styrelsens ordförande valdes Per Edström
 • Beslutades styrelsens arvoden till 120 KSEK till ordföranden och 60 KSEK till envar av övriga ledamöter
 • Ersättning till revisorer ska utgå enligt skälig kostnadsräkning
 • Informerades att auktoriserade revisor Jörgen Lövgren hos BDO Nordic Stockholm AB, tar över som huvudrevisor i Bolaget
 • Antog stämman styrelsens förslag till nomineringsförfarande inför 2011
 • Antog stämman styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Det noterades till protokollet att alla beslut fattats enhälligt
 • På efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Camilla Sundström till vice ordförande

För mer information kontakta

Fredrik Hiort af Ornäs
CEO, Confidence International AB
fredrik.hiort@confidence.se
08-620 82 00

Mats Wahlgren
Informationsansvarig
mats.wahlgren@confidence.se
0708-59 18 75

Taggar:

Om oss

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolaget har ca 60 anställda och är noterat på NASDAQ First North sedan 2011. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Prenumerera

Dokument & länkar