Första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 inleds

Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) informerar idag om att den första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 3 inleds imorgon och löper under perioden 1-30 juni 2021. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Confidence till kurs 1,23 SEK.

Confidence genomförde i januari 2021 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje (1) unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 3 (”CONF TO3”). Var (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Confidence till kurs 1,23 SEK. Teckningsgraden i den kraftigt övertecknade Företrädesemissionen uppgick till cirka 284 procent och antalet Teckningsoptioner som följaktligen emitterades var 15 504 600 stycken. Den första utnyttjandeperioden för CONF TO3 inleds imorgon och pågår till och med den 30 juni 2021.

Vid fullt utnyttjande av samtliga CONF TO3 kommer antalet aktier att öka med 15 504 600 och aktiekapitalet med 15 504 600,00 SEK och Confidence att tillföras cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår i det prospekt som Confidence publicerade den 23 december 2020. Prospektet finns på Bolagets hemsida och på Finansinspektionens hemsida.

Förvaltarregistrerade innehav: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Direktregistrerade innehav/VP-konto: Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner anmälningssedeln på Confidence hemsida (www.confidence.se) eller Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

 

För ytterligare information:

Mikael Behm,
CFO

Mikael.behm@confidence.se

Tel 08-620 82 00

Om Confidence - Securing People and Assets

Företagsgruppen grundades 1989 och har idag ca 260 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhet för människor och tillgångar genom tre samverkande divisioner Advisory | Technology | Operations. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar