Dela

Kontakt

 • Mats Wahlgren

  Informationsansvarig


  Esplanaden 3 B 172 67 Sundbyberg
  +46 (0)8 620 82 00
  +46 (0)708 59 18 75
  +46 (0)8 620 82 99
  http://www.confidence.se
 • Citat

  Förvärvet är ett resultat av den förvärvsstrategi koncernen lagt efter förvärvet av Nordic LEVEL Group tidigare i år.  Genom en etablering på den växande marknaden i Övre Norrland får vi nu en språngbräda in i denna intressanta marknad för samtliga erbjudanden i koncernen vilket känns fantastiskt. AC kommer i koncernen att bli en del av Division Technology där man adderar ytterligare styrka inom de för koncernen viktiga segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur samt adderar lokal närvaro och goda kundkontakter i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner.
  Thomas Lundin, VD och koncernchef
  Vi är väldigt nöjda med LEVEL´s performance i uppstarten och ser fram emot att jobba med dem under hela projektet. Det känns särskilt tryggt att vi kan luta oss mot LEVEL som säkerhetspartner med access även till deras övriga erbjudanden när behov dyker upp under projektets gång. Särskilt viktigt under långa och komplicerade projekt som Slussen
  Patric Abelt, Partner i Team Bäckströms.
  Confidence kombination av helhetserbjudande och marknadsposition skapar stor potential för årlig organisk tillväxt klart överstigande 10 procent. Samtidigt ger branschens fragmenterade struktur möjlighet att genom förvärv tillföra koncernen 300-400 MSEK i omsättning under de närmaste åren. Jag får nu glädjen och förmånen att som koncernchef leda bolaget tillsammans med en mycket kompetent ledningsgrupp, talangfulla medarbetare och en erbjudandeportfölj i världsklass
  Thomas Lundin
  Det är med mycket stor glädje jag konstaterar att Thomas Lundin väljer att leda Confidence i vår beslutade tillväxtfas. Thomas kombinerar en unik bransch- och ledarerfarenhet med gedigen erfarenhet av förändringsprocesser. Allt detta är viktiga egenskaper för den som skall leda Confidence mot våra strategiska mål. Mikael Pettersson, som gjort ett fantastiskt jobb i vår transformationsresa de senaste åren, överlämnar rollen som koncernchef och ges nu de bästa förutsättningarna att tillsammans med divisionscheferna för Security Advisory och Security Operations fokusera på kvalitet, kunderbjudande och tillväxt
  Gerth Svensson, styrelseordförande i Confidence.
  Denna tilldelning skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Vår gedigna erfarenhet och kompetens inom området brandsäkerhet ger oss möjlighet att erbjuda en kostnadseffektiv service av högsta kvalitet och vi ser fram mot detta viktiga samarbete
  Mikael Pettersson, vd på Confidence
  Vi är väldigt nöjda med det stora förtroende våra aktieägare visat oss och vill tacka dem för deras stöd samtidigt som vi hälsar nytillkomna aktieägare varmt välkomna. Emissionslikviden säkrar att Confidence har finansiella muskler att växa och det med en sund balansräkning i ryggen.
  Mikael Pettersson, VD Confidence
  Vår satsning på specialistkompetens inom säkerhetsbranschen mest krävande teknikområden fortsätter att generera goda resultat och spännande projekt, även inom det brandtekniska segmentet. Vi är mycket stolta över det förtroende som Kriminalvården nu visar oss i detta viktiga projekt.
  Mikael Pettersson vd på Confidence
  Denna tilldelning skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Ramavtalet har möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder och som det senaste året bekräftats av flera andra viktiga avtal, även inom det brandtekniska segmentet.
  Mikael Pettersson vd på Confidence
  Jag är mycket glad att vi kan välkomna Mikael Behm till Confidence och till vår koncernledning. Mikael har en gedigen finansiell erfarenhet och en profil som passar väl in i Confidence kultur, med vårt starka fokus på att skapa lönsam tillväxt och finansiell stabilitet
  Mikael Pettersson, vd på Confidence
  Jag är mycket stolt över att få möjlighet att vara en del av Confidence satsning på kunderna med de högsta säkerhetskraven. Jag har med intresse följt bolaget och är imponerad av den kombination av bredd och spets som medarbetarna besitter. Jag ser nu fram mot att få bidra med mina erfarenheter inom risk- och sårbarhetsanalys och därigenom ytterligare vässa Confidence erbjudande som one-stop-shop inom brand- och säkerhetsteknik
  Roger Eriksson, Senior Security Advisor på Confidence
  Mikael Petterson, tillsammans med övriga personer i bolagets ledningsgrupp och bolagets fantastiska medarbetare, utgör en stark och stabil grund för att både säkerställa att vi framgångsrikt levererar kundnytta och lönsam tillväxt, säger styrelseordförande Gerth Svensson. Jag är både stolt och glad över att nu ha Mikael vid rodret så att vi kan fokusera starkt på att målen nås i den strategiskt prioriterade tillväxtfasen
  Gerth Svensson, styrelseordförande
  Avtalet visar ännu en gång att vår erfarenhet och specialistkompetens uppskattas av kunder med de högsta säkerhetskraven. Samspel, kompetens- och erfarenhetsutbyte inom teamet en av nycklarna till framgång. Det effektiva och nära samarbetet mellan teknisk säkerhet och brand gör att vi idag är en one-stop-shop för krävande kunder inom kritisk infrastruktur.
  Pär Nilsson vd på Confidence
  Att kvalificera sig som ramavtalspartner till Kriminalvården inom både säkerhetstekniska system samt brandlarmsystem, skapar framtida affärsmöjligheter för Confidence. Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet.
  Pär Nilsson, vd Confidence International AB
  NK-husen är den objektstyp som vi ser framför oss i vår strävan att ta den ledande rollen som säkerhetsspecialist inom våra prioriterade målsegment. Vi är stolta över det förtroende som Hufvudstaden givit oss tillsammans med möjligheten att göra det vi är bäst på.
  Pär Nilsson, vd Confidence International AB
  Våra framgångsrika försäljningsinsatser från den avslutande delen av 2018 har fortsatt under inledningen av 2019. Vi kan konstatera en fortsatt stark och ökande orderingång och utestående offertstock vilket stärker vår långsiktiga konkurrens- och intjäningsförmåga. Detta tillsammans med ökad effektivitet och minskade kostnader från vårt genomförda omstruktureringsprogram och tillskottet från företrädesemissionen, står vi nu finansiellt väl rustade och kan vi se positivt på det kommande året. Vi vill tacka våra aktieägare, nya och befintliga, för stödet i nyemissionen
  Pär Nilsson VD i Confidence
  Jag ser fram mot att få vara delaktig i Confidence utveckling och ser stor potential inom området brand som jag kommer ansvara för. Uppdraget ger mig möjlighet att fokusera helt på att utveckla lönsamma affärer inom brandsäkerhet i ett företag som är en ledande specialist. Det är med stark framtidstro som jag nu börjar som affärschef på Confidence
  Håkan Hammarbäck, Affärschef brand
  Med Jespers långa erfarenhet och höga kompetens kan vi leverera ytterligare värde till våra befintliga kunder. Samtidigt får vi nu fler spännande möjligheter att ta vår specialistkompetens ut till nya strategiskt viktiga kunder inom våra huvudmålgrupper fastighet, kritisk infrastruktur samt hotell och konferens.
  Pär NIlsson, Vd Confidence International AB
  Jag ser fram mot denna möjlighet att ingå i teamet hos säkerhetsbranschens verkliga specialist. Det är med iver och glädje som jag hoppar på resan där vi tillsammans ska effektivisera arbetet ytterligare och skapa nya kontakter och lönsamma affärer
  Jesper Windh
  Kundernas krav har ökat på skydd av personal och att säkerhetssystemen ska bidra till att antalet oönskade avbrott i produktion hålls till ett minimum. Mina kompetenta medarbetare har visat, gång på gång, att Confidence är den ledande specialisten inom brand och säkerhet för större anläggningar. Med en gedigen meritlista och en förmåga att leverera bäst funktion i förhållande till pris har vi vunnit kundens förtroende – det är jag stolt över.
  Pär Nilsson, vd på Confidence
  Vi prioriterar hög säkerhet avseende access till lokaler och funktioner samt ett brandskydd som ger oss tidig detektion och larm i samtliga våra fastigheter och logistikcenter. Våra medarbetare, partners och kunder ska erbjudas bästa möjliga skydd både mot personskada och ekonomisk skada.
  Andreas Andersson, Manager Facility, Security & Quality Nordics på Ingram Micro
  I Sverige drabbas många bostadsområden med utomhusparkeringar av nattlig vandalisering, stölder och bilbränder. Detta är mycket beklagligt och kan påverka ett helt bostadsområde negativt genom ökad otrygghet för de boende utöver höga kostnader för den enskilt drabbade och försäkringsbolag. Mimers kraftfulla initiativ är berömvärt genom att man tar sig an problemet från många håll – inte minst genom moderna tekniska hjälpmedel för att proaktivt minska antalet genomförda brott
  Pär Nilsson, vd på Confidence
  Systemet är en nyinstallation och kommer att binda samman ett flertal utomhusparkeringar till en central punkt vilket ytterligare underlättar och effektiviserar säkerhetsarbetet. Detta är en del av flera insatser utifrån situationell brottsprevention i området. Vi ser fram emot samarbetet med Confidence som blir en viktig kugge i arbetet för ökad trygghet för våra boende i linje med vår vision att bli Sveriges bästa bostadsföretag
  Christian Holm, säkerhetsansvarig på Bostads AB Mimer
  Det kapitaltillskott som Confidence nu erhåller kommer väsentligt att stärka vårt operationella utrymme inför framtiden och samtidigt ge finansiell stabilitet, vilket tillsammans medför att vi står bättre rustade att utföra våra planerade marknadssatsningar och tillväxtstrategier. Jag vill passa på att tacka våra ägare för visat förtroende
  Pär Nilsson, VD Confidence International AB
  Med en organisation och specialistkompetens anpassad för komplexa systemlösningar inom kritisk infrastruktur och större datacenter kan vi erbjuda systemfunktionalitet och en kostnadsbild som är attraktiv för våra kunder.
  Pär Nilsson, vd
  Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer att bidra till att utveckla och förädla Confidence verksamhet ytterligare
  Gerth Svensson, styrelseordförande
  Mikael Pettersson får en nyckelroll i att befästa och vidareutveckla Confidence ledande position som specialisten inom teknisk säkerhet.
  Pär Nilsson, Vd Confidence International AB
  Säkerhetstekniker med up-to-date spetskunskap är en bristvara och vi är mycket stolta över att vara det bolag som kan attrahera dessa mycket kompetenta herrar. Rachid och Adam är varmt välkomna till vårt vassa team i Göteborg
  Mats Engström, VD på Confidence
  Resultatet bekräftar vikten av vår strävan och målsättningen att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Våra fyra nya hälsas varmt välkomna till Confidence där de kommer att bli viktiga medarbetare och bidra till det ständigt fortgående arbetet att bygga branschens bästa säkerhetsteam och målet att nå högsta personal- och kundnöjdhet.
  Mats Engström, VD Confidence
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått från kunden att leverera fysisk säkerhet för deras pågående expansion på den svenska marknaden. Avtalet är ett kvitto på framgång i vårt målinriktade arbete att bygga en organisation med ledande specialistkunskap som är bäst skickad att hantera projekt av denna komplexitet inom fastighet och kritisk infrastruktur.
  Mats Engström VD på Confidence
  Valet av Confidence grundar sig på våra och slutkundens samlade erfarenheter från tidigare samarbeten och genomförda projekt. För denna första delleverans kunde Confidence erbjuda den bästa kombinationen av funktion och totalekonomi och uppfyller våra högt ställda krav på kapacitet och specialistkunskaper inom teknisk säkerhet.
  Jack Bölja, VD på Enaco
  Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått från kunden att leverera fysisk säkerhet för deras pågående expansion på den svenska marknaden. Avtalet är ett kvitto på framgång i vårt målinriktade arbete att bygga en organisation med ledande specialistkunskap som är bäst skickad att hantera projekt av denna komplexitet inom fastighet och kritisk infrastruktur.
  Mats Engström VD på Confidence
  Valet av Confidence grundar sig på våra och slutkundens samlade erfarenheter från tidigare samarbeten och genomförda projekt. För denna första delleverans kunde Confidence erbjuda den bästa kombinationen av funktion och totalekonomi och uppfyller våra högt ställda krav på kapacitet och specialistkunskaper inom teknisk säkerhet.
  Jack Bölja, VD på Enaco
  Vi har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med Confidence och den föreslagna lösning för Sickla Front var både kostnadseffektiv och funktionsmässigt attraktiv. Confidence förstår oss och våra behov väl och vi ser fram mot att få fortsätta samarbetet inom säkerhet och skydd även i detta projekt.
  Marcus Bågenvik, Projektledare hos Atrium Ljungberg AB
  Vi är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått från Atrium Ljungberg att få en så viktig roll i skyddet av den nya stadsdelen i Sickla, dess hyresgäster och besökare. Avtalet är ett resultat av vår målmedvetna satsning på fastighetssegmentet och är en viktig komponent i det positiva driv som nu bär fram Confidence mot målet att vara våra kunders prioriterade partner inom säkerhet.
  Mats Engström Vd på Confidence
  Confidence utveckling fortgår enligt plan trots den resursbrist som samtliga teknikintensiva branscher möter avseende teknisk personal med specialistkompetens. Rekryteringarna stöttar vår vidare utveckling och bemannar den senare tidens försäljningsframgångar. Vår fortsatta satsning på kundnöjdhet jämte personalnöjdhet är därför av högsta vikt.
  Mats Engström, VD Confidence International AB
  Confidence pågående utveckling är oerhört stimulerande och spännande. I vår position som ledande säkerhetsspecialist har vi förmånen att träffa många talanger som vill bli en del av vårt team. Med Andreas, Daniel och Fredrik ombord kan vi nu ta ytterligare steg framåt.
  Mats Engström, CEO Confidence International AB
  Vi är glada och stolta över avtalet med Fabege som är en av Sveriges ledande förvaltare av egenägda fastigheter. Vår one-stop-shop inom säkerhets- och brandlösningar, service och underhåll ger oss en unik möjlighet att förenkla och effektivisera vilket uppskattas av våra kunder. Framgångarna för vår satsning på specialist- och expertkunskap kombinerat med bredden som totalleverantör och strukturerad service av högsta kvalitet fortsätter
  Mats Engström, CEO
  Satsningen på att ta en ledande position inom säkerhetslösningar för anläggningar inom kritisk infrastruktur och fastighet är en central del av Confidence affärsstrategi. Ofta är anläggningarna spridda geografiskt, vilket är fallet med SJ, och ställer stora krav på robust stabilitet. Genom möjlighet till central styrning, administration och underhåll kan systemen övervakas dygnet runt med hög kostnadseffektivitet. Vi är glada och stolta över denna framgång att nu även kunna räkna SJ till våra kunder inom segmentet
  Mats Engström, CEO
  Confidence satsning på teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad för anläggningar inom kritisk infrastruktur gör dem till en leverantör med förmåga att erbjuda och fullfölja en totallösning i denna typ av projekt. Vi väljer därför att utöka och fördjupa vårt redan goda samarbete.
  Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB
  ”Genom avtalet med Novar System och Notifier brandlarm, stärker vi vårt eget kunderbjudande ytterligare och får samtidigt en fantastisk möjlighet till samarbete med flera av landets främsta specialister inom brandsäkerhet. Jag ser med glädje fram mot tillfället att få utveckla varumärket Notifier by Honeywell och bidra till en ökad konkurrenskraft både för Confidence och för de kompetenta återförsäljare som finns runt om i landet”
  Mats Engström, CEO Confidence International AB
  “Our partnership with Confidence offers the opportunity to further develop the Notifier brand in the exciting Swedish market. We selected Confidence based on the company’s previous distribution experience, and on their significant experience and deep technical understanding of Notifier fire systems. I am convinced that our partnership with Confidence will bring us significantly closer to the market. The retailers who are already performing exceptionally well will now have the opportunity to gain further sales assistance and support, as well as the ability to expand their security offering
  John Lewis, Commercial Director at Novar Systems
  Jag är glad över att Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet genom affären får en ny plattform där alla vinner – både kunder och personal. Confidence målmedvetna satsning på expertis och specialistkunskap ger möjlighet för alla att utvecklas. Genom att vi på Imtech Elteknik samtidigt fokuserar på våra kärnområden, kan vi aktivt medverka och ge bränsle till fler nya och lönsamma affärer
  Fredrik Sederholm, VD Imtech Elteknik AB
  Affären ger oss flera fördelar och vi kan nu än hårdare fokusera på att etablera positionen som prioriterad brand- och säkerhetspartner för kunder inom våra valda målsegment. Samarbetet med Imtech Elteknik ger oss bl.a. möjlighet att utöka vår service- och installationskapacitet vilket är till stor fördel för våra kunder med geografiskt spridd verksamhet och många anläggningar
  Mats Engström VD på Confidence
  I Confidence fann vi en leverantör som kan ta ansvar för samtliga våra brand- och utrymningslarm i Stockholm vilket kräver både spetskunskap och en gedigen bredd. Samarbetet med Confidence gör att vi nu kan se fram mot en betydligt smidigare hantering och administration samtidigt som vi reducerar kostnaderna och höjer kvalitén i det så viktiga underhållsarbetet
  Urban Malmberg, Teknikenhetschef på Vasakronan
  Vi ställer höga krav på våra leverantörer avseende totalekonomi, teknisk expertis, leveransprecision och servicegrad. Confidence med sin uttalade satsning på kritisk infrastruktur är en av de leverantörer som kan erbjuda en totallösning i denna typ av projekt och vi väljer därför att fördjupa vårt redan goda samarbete
  Kent Sjöberg, Security Officer, BU Hydro Vattenfall Vattenkraft AB
  Målgruppen Kritisk infrastruktur, omfattar bl.a. elproduktion, eldistribution, publika transporter och telekom. Anläggningarna har ofta ett högt skyddsbehov och en stor geografisk spridning vilket ställer höga krav på oss som leverantör. Genom vår bredd och erfarenhet från ett stort antal genomförda systemleveranser i denna miljö, kan vi erbjuda anpassade integrerade lösningar,
  Mikael Hägglund, affärsområdesansvarig
  Nöjda besökare och en personal som ges möjlighet prioritera service är bästa utgångspunkten för lönsamhet inom vår verksamhet. Det långa samarbetet och det nya systemet Confidence ticket, har gett oss ytterligare en pusselbit i vår strävan att alltid vara på topp och till hands för våra besökare.
  Nils-Magnus Angantyr, marknadschef på Astrid Lindgrens Värld
  Astrid Lindgrens Värld är en fantastisk anläggning och vi är mycket stolta över det fortsatta och fördjupade partnerskapet. Det är med stor tillfredställelse som vi ser att kunderna finner lönsamhet och effektivisering med våra lösningar och att så många nu väljer att vidareutveckla sin verksamhet med nya Confidence ticket. Med det nya systemet befäster vi vår ledande marknadsposition tekniskt samtidigt som vi oförtrutet fortsätter vår satsning för högsta kundnöjdhet.
  Mats Engström, VD på Confidence
  Confidence var ett naturligt val för oss. Vi uppskattar bredden, den höga tekniska kompetensen och serviceandan. För oss är det viktigt att ha en säkerhetspartner som förstår vår affär och som kan bidra med proaktivt säkerhetstänkande
  Erik Nylund, Drift och säkerhetschef på AMF Fastigheter.
  Confidence portfölj av tjänster och system inom larm, skalskydd, kamera, passage och brandskydd ger oss förmånen att kunna erbjuda helhetslösningar inom säkerhet för datacenters. Att tillsammans med Skanska få möjligheten att leverera ytterligare en stor säkerhetslösning är extra glädjande. Denna affär befäster Confidence starka ställning inom segmentet
  Mats Engström, CEO
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera