Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 november 2001 klockan 10.00

Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 november 2001 klockan 10.00 i bolagets lokaler, Platensgatan 1, Motala. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 20 november 2001, dels senast klockan 16.00 tisdagen den 27 november 2001 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress ConNova Group AB, Box 231, 591 23 Motala eller per telefon 0141-23 76 03 eller fax 0141- 564 24 eller via e-post info@connova.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid. I förekommande fall skall fullmakt för ombud och registreringsbevis för juridisk person företes. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 20 november 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med betalning genom överlåtelse av aktier i Billiant AB (se nedan) 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman (se nedan) 9. Fastställande av arvode åt styrelsen (se nedan) 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan) 11. Stämmans avslutande Styrelsens beslut om nyemission med betalning genom överlåtelse av aktier i Billiant AB (ärende 7 och tillika kungörelse av beslutet) Styrelsen beslutade den 6 november 2001, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1.103.600 kronor genom emission av högst 2.207.200 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägarna i Billiant AB med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt högst 20.673.332 aktier i Billiant AB. Teckning och betalning av de nya aktierna skall ske senast dagen efter bolagsstämmans godkännande av emissionen. Styrelsens fullständiga beslut, jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt kommer från och med den 23 november 2001 att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Övriga beslutsförslag Aktieägare som tillsammans representerar minst 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de i god tid före bolagsstämman kommer att meddela vilka förslag till beslut i ärendena 8- 10 de kommer att stödja. Motala i november 2001 ConNova Group AB (publ) Styrelsen Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Persson, Ordförande i ConNova Group AB (publ.) Tel: +46 705 38 08 80 Email: bp.warehouse@telia.com www.connova.se Torbjörn Ullman, Finansdirektör Tel: +46 141 23 76 85 Email: toul@connova.se www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00760/bit0001.pdf

Dokument & länkar