ConNova kallar till extra bolagsstämma den 21 december 2001.

ConNova kallar till extra bolagsstämma den 21 december 2001. Pressmeddelande Motala 22 November 2001 Aktieägarna i ConNova Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 december 2001 klockan 10.00 i Folkets Hus (Fullmäktigesalen), Sjögatan 5, Motala. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 11 december 2001, dels senast klockan 16.00 måndagen den 17 december 2001 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress ConNova Group AB, Box 231, 591 23 Motala eller per telefon 0141-23 76 03 eller fax 0141- 564 24 eller via e-post info@connova.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid. I förekommande fall skall fullmakt för ombud och registreringsbevis för juridisk person företes. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 11 december 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (se nedan) 8. Styrelsens förslag om kvittningsemission (se nedan) 9. Styrelsens förslag om företrädesemission (se nedan) 10. Stämmans avslutande Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen (ärende 7) Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras dels så att gränserna för bolagets aktiekapital justeras för nedanstående emissioner, dels så att, förutom ordinarie bolagsstämma, även extra bolagsstämma kan hållas i Stockholm. Styrelsens förslag om kvittningsemission (ärende 8) Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 455.555 kronor genom emission av högst 911.110 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma de garanter som ingår i det konsortium som garanterar den företrädesemission som styrelsen föreslår enligt nedan med rätt och skyldighet att betala 2,25 kronor per tecknad aktie genom kvittning av dessa garanters fordringar på bolaget om sammanlagt 2.049.997,50 kronor som uppstår genom garantiåtagandet. Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om företrädesemissionen enligt nedan. Styrelsens förslag om företrädesemission (ärende 9) Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 5.649.532,50 kronor genom emission av högst 11.299.065 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt endast tillkomma bolagets aktieägare. För envar gammal aktie skall erhållas tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter liksom teckningstiden och betalningstiden kommer att framgå av styrelsens fullständiga förslag vilket kommer att hållas tillgängligt enligt nedan. Avstämningsdagen beräknas emellertid infalla i slutet av januari 2002. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 2,25 kronor per aktie. Emissionen är villkorad av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan om kvittningsemission till de garanter som garanterar denna företrädesemission. Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 8 och 9, jämte handlingar enligt 4 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, kommer att hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress från och med den 14 december 2001 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Motala i november 2001 ConNova Group AB (publ) Styrelsen Om ConNova ConNova är specialiserat på att utveckla och leverera affärsstödsystem för multimedia-operatörer som hanterar betal-TV, Internet, bredbands-, publishing och telekomtjänster. Företaget har 15 års erfarenhet inom branschen. ConNovas tjänster sträcker sig från konsulttjänster till utveckling av mjukvara anpassad till marknadens senaste krav. ConNova bedriver även på uppdragsbasis kundtjänst för betal-TV-operatörer i Europa inom ramen för ConNova TVX AB. ConNovas nuvarande kunder finns inom kabel-TV, DTT (Digital Terrestrial Television), multimedia, telekommunikation och publishing. ConNova Group AB (publ.) är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Björn Persson, Ordförande i ConNova Group AB (publ.) Tel: +46 705 38 08 80 Email: bp.warehouse@telia.com www.connova.se Torbjörn Ullman, Finansdirektör Tel: +46 141 23 76 85 Email: toul@connova.se www.connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01200/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT01200/bit0001.pdf

Dokument & länkar