Delårsrapport Januari - September 2001

Delårsrapport Januari - September 2001 ConNova Group AB (publ) Verksamhet under perioden Efter en viss återhämtning i marknaden för system under årets första halvår har semesterperiod och konjukturnedgång åter lett till fördröjda systeminvesteringar hos våra kunder. ConNova inledde i juli ett program för kostnadsreduktion. Den löpande kostnadsnivån har minskats med ca 50%, vilket får genomslag under kvartal fyra. Trenden för ConNova TVX är däremot positiv. Efterfrågan på outsourcingtjänster har ökat och TVX har säkrat flera nya uppdrag samtidigt som prospectstocken utvecklats väl. Orderingången ökade med 6% till 20,3 MSEK jämfört med samma period föregående år (19,1 MSEK). Orderstocken vid periodens slut var 19,1 MSEK, en ökning med 19% jämfört med föregående år (16,1 MSEK), mer än en fördubbling jämfört med ingången av året. Ökningen i orderingång har inte slagit igenom intäktsmässigt under perioden. Detta beror på liten ingående orderstock och att flera inkomna order avser långsiktiga outsourcinguppdrag och underhållskontrakt. Detta ger ConNova högre och stabilare intäkter på sikt men ger mindre kortsiktiga intäkter. Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 10,5 MSEK (27,5 MSEK). Under perioden har Chinese Channel i London beställt ett BizManager. Systemunderhåll och outsourcingtjänster har levererats till befintliga kunder. Senaste versionen av BizManager som färdigställts är en komplett standard-produkt som kan levereras med en relativt liten arbetsinsats från ConNova. En bantad version av BizManager för bredbandsoperatörer har lanserats i höst. Kostnaderna uppgick under perioden till 45,6 MSEK (65,1). All produktutveckling , totalt 11,9 MSEK, har tagits över resultatet. Tidigare samarbeten med Soluziona och Sema Group har utvecklats och offerter och delprojekt har levererats tillsammans med partners. I och med utvecklingen på partnersidan minskar ConNovas behov av egna resurser för distribution och produktutveckling. Utveckling inom ConNova TVX Dotterbolaget ConNova TVX AB som hanterar kundtjänst på uppdragsbasis har utvecklats positivt. Ett distributions-uppdrag för ytterligare en TV- kanal, ORT, har säkrats och flera projekt har startats för ett större företag i en ny sektor, ett samarbete som förväntas leda till en betydande ökning av omsättningen för ConNova TVX. ConNova TVX´s huvudkonkurrent på TV-marknaden lägger ner sin verksamhet under hösten. Diskussioner förs med flera TV-kanaler som i och med konkurrentens nedläggning kommer sakna distributör. För deras behov finns från i höst ingen etablerad konkurrent till ConNova TVX. Vi förväntar oss att både volym och prisbild för våra standardtjänster kan utvecklas positivt efter flera år av hård prispress. Strategiska samarbeten. ConNova har en attraktiv produkt för kundhantering, ett antal referenskunder i TV-segmentet samt en outsourcingverksamhet med positivt kassaflöde. Det viktigaste för ConNova är nu att nå större försäljningsvolymer. Ett sammangående med en eller flera lämpliga partners ger samordningseffekter inom försäljning och ett starkare produktutbud vilket ger en snabbare volymtillväxt, på ett kostnadseffektivt sätt. Marknadsläget är nu gynnsamt för strukturaffärer och ConNova har under perioden aktivt sökt efter lämpliga objekt. ConNova har som ett resultat av detta efter periodens slut träffat avtal om förvärv av Billiant AB, ett bolag med kompletterande produkter och marknad. I samband härmed planeras en nyemission på 25,4 MSEK att genomföras och ett garantikonsortium har bildats av ConNovas och Billiants huvudägare. ConNovas ledning anser att lönsam expansion skall ges högsta prioritet och ser ytterligare strukturaffärer som ett viktigt komplement till den ordinarie verksamheten. Efter periodens utgång har även ett partneravtal om försäljningssamarbete träffats med Kreatel Communications AB. Resultat och likviditet Omsättningen under perioden uppgick till 10,5 MSEK (27,5 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till -34,7 MSEK (-36,8 MSEK). Kostnaderna under perioden uppgick till 45,6 MSEK (65,1 MSEK), varav 11,9 MSEK avsåg intern produktutveckling (11,3 MSEK). De minskade kostnaderna är framför allt ett resultat av den personalminskning som initierades under slutet av 2000. ConNova fortsätter att belasta resultatet med samtliga produktutvecklingskostnader i takt med att dessa uppstår. Likviditeten har utvecklats sämre än plan delvis på grund av onormalt stora kundfordingar vid kvartalets utgång. Tillgänglig kassa tillsammans med förväntade kundbetalningar samt tillskottet från den planerade nyemissionen ger bolaget en tillfredsställande kapitalisering. Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 20, Delårsrapporter. Bolaget följer de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i senaste årsredovisning. Organisation Antalet anställda var vid periodens utgång 40 personer vilket skall jämföras med 70 vid motsvarande tidpunkt förra året. I och med att basversionen av BizManager färdigställts och flera partnersamarbeten stärkts, har ConNova kunnat genomföra ytterligare personalminskningar. Under sommaren har bolagets tidigare VD Christian Ekström slutat och ersatts av Claes Rossby. Resten av året Återhämtningen på marknadenav kundhanteringssystem för mediaoperatörer har under hösten avstannat medan outsourcingverksamheten utvecklats positivt. ConNova har för att bredda marknaden för system inlett en satsning på bredbandsoperatörer, ett betydligt större segment än TV. Det avtal om förvärv av Billiant AB som tecknats efter periodens slut stärker ConNovas satsning ytterligare. En kompletterande produkt och närvaro på marknaden för bredbandsoperatörer tillförs. Outsourcing- verksamheten utvecklas positivt och nya uppdrag förväntas leda till tillväxt för ConNova TVX redan under kvartal fyra och en markant omsättningsökning under nästa år. Kostnadsbesparingar som genomförts reducerar den fasta, löpande kostnadsnivån med ca 50% och köpet av Billiant möjliggör ytterligare rationaliseringar. Motala den 6 november 2001 Claes Rossby Verkställande direktörResultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Adresser och bolagsuppgifter ConNova Group AB Tel: 0141/23 76 00 Box 231 Fax: 0141/564 24 Platensgatan 1 E-mail info@connova.se 591 23 MOTALA www.connova.se Org nr 556423-7716 Ytterligare information För ytterligare information kontakta: Claes Rossby, Verkställande direktör Torbjörn Ullman, finansdirektör Telefon 0705/380885 Telefon 0141/237685 E-mail clro@connova.se E-mail toul@connova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01200/bit0001.DOC Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011106BIT01200/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar