Resultatrapport Januari - September 2000

Report this content

Resultatrapport Januari - September 2000 Verksamhet under perioden Intäkterna under perioden uppgick till 27,5 MSEK, de högsta för 9- månadersperioden hittills och en ökning med 20 % jämfört med föregående år (22,9 MSEK). Under milleniets första nio månader har mycket få upphandlingar gjorts av den typ av system som ConNova säljer på den marknad där ConNova verkar. Detta beror på kortsiktiga marknadsfaktorer. Vi konstaterar att upphandligsaktiviteten hos potentiella kunder tagit fart och förväntar oss att denna nedgång skall vara tillfällig. Intäkter från tilläggssälj och uppgraderingar från befinliga kunder har överträffat förväntningarna.Verksamheten har fokuserats på pågående kundprojekt, start av etableringen på Internet-, mobil- och elsegmenten samt på effektivisering av leveransresurserna. Under hösten har ett större fokus riktats på att bygga upp långsiktiga partnerrelationer på distributionssidan. Resultat i form av nya partneravtal förväntas inom något halvår och första order via en ny partner under 2001. Konvergensen mellan telecom och TV innebär att många operatörer kommer behöva system vars funktionalitet är en kombination av det som idag används på respektive segment. ConNova har även inlett partnersökning på produktsidan. Vår bedömning är att vi, genom att koppla ihop vår huvudprodukt BizManager med moduler och system från leverantörer inom telecommarknaden, kan stärka vår ställning på befintligt marknadssegment samt lättare ta oss in på nya segment. Denna uppfattning delas av de potentiella partners vi hittills kontaktat. Kostnaderna uppgick under perioden till 65,1 MSEK (44,2MSEK). All intern produktutveckling , totalt 11,3 MSEK, har tagits direkt över resultatet. Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 16,1 MSEK (26,4 MSEK). Orderingången under perioden var 19,1 MSEK (17,6 MSEK). Satsningar på Internet och elmarknaden Under första halvåret kunde vi konstatera att vår huvudprodukt BizManager stöder den affärsmodell som allt fler operatörer i den konvergenta media- och telecommarknaden förväntas introducera. Stora satsningar inom både bredband och nya generationens mobilsystem kommer att innebära att innehållstjänster introduceras, vilket i sin tur kommer ställa nya systemkrav i linje med vad ConNova kan erbjuda. Under hösten har organisationen för nya marknader integrerats med den reguljära marknadsförings- och försäljningsverksamheten, för att därigenom höja effektiviteten i försäljningsarbetet. I somras genomförde ConNovas kundservicebolag ConNova TVX ett pilotprojekt avseende kundtjänst för Internetdistribuerade tjänster, det första utanför TV-segmentet. Därefter har en prospectstock av operatörer från den nya ekonomin byggts upp. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00620/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00620/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar