Core Ventures kallar till extra bolagsstämma

Core Ventures kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Core Ventures AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 maj 2000 kl. 14.00 på City Conference Center (Norra Latin), Drottninggatan 71b, 107 26 STOCKHOLM. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 15 maj 2000, dels anmäla sitt deltagande senast måndagen den 22 maj 2000. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 33, 111 56 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Observera att vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 15 maj 2000, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall utses av bolagsstämman 9. Val av styrelseledamöter 10. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (se nedan) 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (se nedan) 12. Övriga frågor 13. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut Punkt 10 Styrelsen för Core Ventures AB (publ), Org nr. 556513-5869, har på styrelsemöte 2000-05-08, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, beslutat att öka aktiekapitalet med högst 717.991 kr genom utgivande av högst 14.359.820 nya aktier (nominellt 0,05 kr). Rätt att teckna de nya aktierna föreslås tillkomma de tidigare aktieägarna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser om aktieägares företrädesrätt. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen föreslås vara den 31 maj 2000. De nyemitterade aktierna skall betalas med 12 kronor per aktie (nominellt 0,05 kr), en nyemiterad aktie för varje tvåtal gamla (1:2). Aktieägarna kan utnyttja sin företrädesrätt under en teckningstid från och med den 6 juni 2000 till och med den 30 juni 2000. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission. Punkt 11 Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier innebärande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av det vid var tid befintliga antalet aktier. Bemyndigandet skall även omfatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller kvittning som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen (1975:1375). Övriga beslutsförslag Punkt 8 och 9 I fråga om antalet styrelseledamöter och val av styrelse står aktieägare, som tillsammans representerar ca 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, bakom följande förslag: * 6 stycken ordinarie ledamöter och en suppleant * På ordinarie bolagsstämma 2000-01-26 valdes till styrelsen Robert Mesterton, Henrik Holm och Franco Fedeli, samt av suppleanten Stefan Lundström. Därtill föreslås nyval av tre personer vilkas namn kommer att offentliggöras i god tid före stämman. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen i maj 2000 För mer information, kontakta: Franco Fedeli, Verkställande direktör, franco.fedeli@coreventures.se Mathias Österdahl, Investment Manager, mathias.osterdahl@coreventures.se Core Ventures AB (publ) Telefon: 08-789 61 75 Om Core Ventures Core Ventures är ett riskkapitalbolag som fokuserar på tillväxtföretag i den nya ekonomin. Under året märks investeringar i bland annat Glocalnet, SignOn och Smarteq. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. Core Ventures är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Mer information finns på hemsidan: www.coreventures.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar