Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 En preliminär rapport avser moderbolagets resultat och finansiella ställning per den 30 september 2001 lämnades den 18 oktober. Den rapporten har här kompletterats med information avseende koncernen. Kontaktpersoner: Roger Blomquist, VD, roger.blomquist@netrevelation.se Franco Fedeli, franco.fedeli@coreventures.se Mathias Österdahl, Investor Relations, mathias.osterdahl@coreventures.se Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2001 Pågående omstrukturering Den 24 augusti 2001 fattade Core Ventures styrelse beslut om att påbörja en omstrukturering av bolaget. Avsikten är att förvärva samtliga utestående aktier i portföljföretaget Netrevelation AB och samtidigt avyttra samtliga övriga innehav. Avyttring sker genom överförande av innehav jämte därtill hörande skulder till det nybildade och helägda Core Ventures KB. Överlåtelse kommer att ske till i denna rapport redovisade värden med undantag för noterade portföljinnehav som ska värderas på tillträdesdagen. Förvärvet av Netrevelation AB sker genom apportemission och kvittning mot en reversfordran som uppkommer i samband med försäljning av Core Ventures KB. En extra bolagsstämma den 13 september 2001 beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att avyttra samtliga innehav förutom Netrevelation och att förtidsinlösa utestående konvertibla förlagslån. Per den 30 september har apportemissionen avseende förvärv av 2 333 333 aktier i Netrevelation tecknats. Core Ventures äger därefter ca 78 procent av aktierna i Netrevelation och en konsolidering av bolaget redovisas per den 30 september. Någon del av resultatet i Netrevelation har ej konsoliderats. När omstruktureringen är slutförd, vilket beräknas ske under november månad, kommer en proformaredovisning över koncernens ställning efter genomförd omstrukturering lämnas. Baserat på redovisade värden per den 30 september 2001 beräknas anskaffningsvärdet för resterande 22 procent i Netrevelation bli ca 26,6 Mkr I och med de idag genomförda bolagsstämmorna går omstruktureringen in i en slutfas. Förutom en teknisk förändring i företagets konvertibla förlagslån, innebärande att konverteringsmomentet borttages, har idag beslutats om förändring av bolagsordningen resulterande i att bland annat firma och verksamhet förändras till att överensstämma med Netrevelations. Investeringar och förvaltning Moderbolagets investerade kapital uppgick per den 30 september 2001 till 191,2 Mkr, varav 163,3 Mkr avser de innehav som kommer att avyttras och 27,8 Mkr Netrevelation. Under tredje kvartalet har avyttringar skett i Satsafe och Sign On, samt har hela innehavet i DNG avyttrats. Anskaffningsvärdet för de aktier i Netrevelation som förvärvades via apportemission uppgick till 17,8 Mkr. Moderbolagets investeringsportfölj Core Ventures arbete mot en portfölj av i huvudsak onoterade innehav närmar sig sin slutfas. Under tredje kvartalet har följande händelser av betydelse inträffat. Styrelsen för Grade Learning Solutions har med hänsyn till rådande börsklimat beslutat att senarelägga noteringen av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Grades tidigare plan var att bolaget skulle ha noterats under senare delen av år 2001. Sign On meddelade under perioden att tjänsten Sign On Blankettarkivet efter fem år har nått lönsamhet. Omsättningen är 1,4 Mkr per månad och ger ett överskott på 700 000 kr per månad. Under tredje kvartalet har Sign On's ägarkrets utökats med ytterligare en aktör på kapitalmarknaden. Praktikertjänst AB Pensionsstiftelse har sammanlagt anskaffat 300 000 aktier i Sign On, motsvarande 3,9 % av kapitalet. Bland övriga aktieägare återfinns Inter IKEA, 6:e AP-fonden, Alecta och Skandia. Smarteq har, vilket tidigare meddelats, fått en order av en av USA's största mobiltelefonioperatör AT&T Wireless om att utveckla och leverera handsfree-utrustning till Nokias modell 8260. Ordervärdet ligger på cirka 8 Mkr och leverans och fakturering sker under det tredje kvartalet 2001. Netrevelation AB Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till 57,3 Mkr. Resultatet efter finansiella poster för niomånadersperioden uppgick till - 1,5 Mkr. Resultatet har belastats med kostnader avseende processen mot att nå notering av bolaget. Per den 30 september 2001 uppgick eget kapital till 14,7 Mkr vilket ger en soliditet på 54 %. Bolagets likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick vid samma tidpunkt till 2,3 Mkr. Fullständig rapport för Netrevelation AB finns att tillgå på bolagets hemsida www.netrevelation.se Koncernens resultat och finansiella ställning Koncernen består av moderbolaget Core Ventures AB och dotterbolaget Netrevelation AB, vilket ägs till 77,6 %. Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. Konsolidering av Netrevelation har genomförts i sin helhet per den 30 september, vilket innebär att ingen del av Netrevelations resultat har påverkat koncernens resultat. Koncernens resultat överstämmer i sin helhet med moderbolagets resultat varför endast balansräkning avseende koncernen lämnas. I samband med konsolidering uppkommer en goodwill om 16,4 Mkr. Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2001 till 52,3 Mkr, vilket inkl minoritet ger en soliditet på 30 %. Eget kapital per aktie uppgick vid samma tidpunkt till 0,49 kr och antalet aktier, inklusive den apportemission som har registrerats hos PRV efter rapportperiodens utgång, till 106 569 635 st. Koncernens likvida medel inkl kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september 2001 till 2,4 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00570/bit0001.DOC Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00570/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar