Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari # 30 september 2000

Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2000 * Investeringar per den 30 september uppgick till 331,4Mkr * Nya investeringar har gjorts i Prenax och Caperio * Förhandsbesked har erhållits avseende investmentbolagsstatus * Soliditeten fortsatt stark, uppgår till 56% Core Ventures är ett riskkapitalbolag med fokus på tillväxtföretag inom IT, Internet, telecom och media. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. Kontaktpersoner: Mathias Österdahl, Investor Relations, mathias.osterdahl@coreventures.se Franco Fedeli, CEO, franco.fedeli@coreventures.se Magnus Trast, CFO, magnus.trast@coreventures.se Delårsrapport för Core Ventures AB (publ) 1 januari - 30 september 2000 Core Ventures är ett riskkapitalbolag med fokus på tillväxtföretag inom IT, Internet, telecom och media. Målsättningen är att vara ett naturligt alternativ för de aktieägare som önskar placera i en portfölj av onoterade framtidsföretag. Viktiga händelser Bolagets mål under första halvåret 2000 var att etablera Core Ventures som ett noterat riskkapitalbolag. Strategin att löpande finansiera verksamheten och välja likvida tillgångar gav ett flertal pre-IPO investeringar (bolag med en nära förestående notering.) Under tredje kvartalet har verksamheten inriktats mot investeringar i onoterade bolag, kombinerat med ett ökat engagemang i portföljbolagens utveckling. Investeringar har under perioden gjorts i Prenax och Caperio. Core Ventures har i ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden fått klarlagt att bolaget uppfyller alla kriterier för att kunna beskattas som investmentföretag, enligt lagen om statlig inkomstskatt, från och med år 2001. Mindre poster i Castcom, Thalamus och Grade har avyttrats som ett led i den löpande portföljförvaltningen. I samtliga bolag är Core fortsatt engagerade. Marknadens utveckling under perioden Efter en viss återhämtning i augusti av den svaga utvecklingen på Stockholmsbörsen under andra kvartalet vände marknaden åter ner igen i september. Marknaden för IT-bolag har varit mycket volatil, i en fortsatt negativ trend. Riskkapitalmarknaden har varit utsatt för stor exponering och flera tidiga finansieringar har misslyckats. En stor försiktighet finns idag bland riskkapitalister att engagera sig i tidiga projekt. Vi går nu mot en tid av konsolidering i branschen med minskade möjligheter till finansiering av direkta högriskprojekt. Core Ventures strategi att investera i företag med en affärshistoria borgar för en mindre riskexponering och skapar förutsättningar för bättre uthållighet i en turbulent tid. Investeringar och förvaltning Core Ventures investerade kapital uppgick per den 30 september till 331,4 Mkr. Netto har investerat kapital ökat med 39,7 Mkr under tredje kvartalet genom nyinvesteringar i Prenax och Caperio, en tilläggsinvestering i SnapSend samt försäljning av en del aktier i Thalamus, Castcom och Grade. Investeringen i Prenax omfattar nyemitterade aktier till ett värde av 51,3 Mkr, vilket är den hittills största investeringen i ett onoterat företag. Prenax erbjuder en administrativ tjänst för hantering av tidnings- och tidskriftsprenumerationer över Internet. Bolaget har en etablerad verksamhet sedan 1993 och har genom Internet förenat det bästa från den gamla och nya ekonomin. Genom investeringen i Caperio har Core identifierat ett B2B- företag med en fungerade affärsmodell. Caperios verksamhet är att skapa kundanpassade "business to business" (B2B) lösningar inom data- och kontorsområdet. I SnapSend ökade Core Ventures sitt ägande genom att investera ytterligare 3,0 Mkr i en emission som totalt omfattade 15 Mkr. Ägandet uppgår därefter till 9 % av kapitalet. Några viktiga händelser i portföljföretagen Thalamus har under perioden upptagits till notering på OM Stockholmsbörsens O-lista, med första noteringsdag den 4 september 2000. Glocalnet har tillsammans med Nomura och Ratos lämnat in ansökan om licens i UMTS-upphandlingen för nästa generations telefoni, och man har även kommunicerat att man avser erbjuda sina kunder GSM-tjänster. Bolaget har under perioden etablerat verksamhet i Danmark. Från och med den 1 oktober ringer alla förvalskunder hos Glocalnet till varandra helt utan samtalskostnad. Glocalnet är därmed först på marknaden med att slopa samtalskostnaderna vid fast telefoni för privatkunder. Netmolecule och Telia Finans har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Telia Finans erbjuder Netmolecules kunder finansieringslösningar av Internetprojekt. För Netmolecules kunder innebär detta att projekt kan pågå och slutföras utan att kunden behöver ta hela kostnaden vid ett och samma tillfälle. Castcom har, som enda svenska företag, blivit inbjudna att ställa ut i Microsofts partnerpaviljong på en av världens största Internetmässor, Internet World i New York, i slutet av oktober. Nyemissioner I juni månad påbörjade Core Ventures riktade emissioner till institutionella investerare. Totalt omfattade emissionerna 52,6 Mkr, motsvarande 5 850 000 aktier i Core Ventures, varav 3 000 000 aktier tecknades i juli månad. Vid extra bolagsstämma den 21 augusti 2000 bemyndigades styrelsen besluta om nyemission innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 275 000 kr. Resultat och finansiell ställning Core Ventures resultat efter finansiella poster för perioden fram till den 30 september uppgick till -16,1 (-0,3) Mkr. Bolagets administrationskostnader uppgår för perioden till 10,4 (0,3) Mkr, av vilka 6,9 Mkr avser ersättning till Fedeli & Partner för förvaltning av bolagets portfölj. Finansnettot för samma period uppgick till - 7,2 (0,0) Mkr, vilket till största delen är hänförligt till räntekostnader för konvertibelt lån. Eget kapital har under tredje kvartalet förstärkts med 27,0 Mkr genom en nyemission omfattande 3 000 000 aktier. Totalt under räkenskapsåret har 220,1 Mkr tillförts eget kapital. 52,6 Mkr genom riktade emissioner och 167,5 Mkr via apportemissioner. Den senaste emissionen har ännu inte registrerats hos PRV, eftersom slutligt likvid inte har betalats. Per den 30 september 2000 uppgick eget kapital till 205,4 Mkr vilket ger en soliditet på 56 %. Eget kapital per aktie uppgick vid samma tidpunkt till 5,94 kr. Antalet aktier, inklusive den nyemission som ej är registrerad hos PRV, uppgår till 34 569 640 st. Per den 30 september 2000 uppgick Core Ventures likvida medel till 1,2 Mkr. Bolagets likviditets- och skuldsituation förbättras efter periodens utgång genom försäljning av likvida aktieinnehav. Portfölj [REMOVED GRAPHICS] Värderings- och redovisningsprinciper för portföljinnehav Core Ventures tillämpar FAR: s rekommendation nr 12 avseende redovisning av aktier och andelar. Core Ventures värdepappersinnehav utgör en finansiell anläggningstillgång. Bokfört värde motsvaras av tillgångens anskaffningsvärde eller ett lägre värde om det finns skäl för en nedskrivning. Bedömning om nedskrivningsbehov föreligger görs utifrån det totala värdet på portföljen, en s k portföljsyn. Portföljens marknadsvärde beräknas enligt principen; noterade bolag, d v s bolag som är föremål för handel på officiell eller inofficiell handelsplats, värderas med utgångspunkt från senaste avslut på handelsplatsen. För onoterade innehav är utgångspunkten EVCAs (European Private Equity & Venture Capital Association) värderingsprinciper, innebärande värdering till anskaffningsvärde eller till värdet vid senaste emission alternativt känd försäljning av aktier i portföljföretaget. Därefter görs en bedömning om värdenedgången på portföljen är bestående och därmed ska föranleda nedskrivning. Resultaträkning i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Balansräkning i sammandrag [REMOVED GRAPHICS] Kassaflödesanalys [REMOVED GRAPHICS] Nyckeltal [REMOVED GRAPHICS] Marknadsvärde portfölj Värdet av Core Ventures portfölj av investeringar per balansdagen. Noterade innehav är värderade till senaste avslut i aktien. Onoterade innehav är värderade till bokfört värde eller till värdet vid senaste emission alternativt känd försäljning av aktier i portföljföretaget. 1 Substansvärde Synligt eget kapital justerat för övervärde efter skatt i portföljen och med hänsyn tagen till avräkning med managementbolag för positiv respektive negativ värdeutveckling i samband med försäljning av innehav. Soliditet Eget kapital inkl minoritet i procent av balansomslutningen. Totalavkastning Kursutvecklingen för Core Ventures aktie inkl lämnad utdelning under perioden. Substansvärde / aktie Substansvärde dividerat med antal aktier på balansdagen. Eget kapital / aktie Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. Antal utestående aktier På balansdagen hos PRV registrerat antal aktier med tillägg för tecknade aktier i pågående emissioner. Nyckeltal har ej beräknats efter utspädning för konvertibelt lån då konverteringskursen är 60 kr per aktie. 1) Beskattning av realisationsvinster förväntas ske i enlighet med det förhandsbesked om investmentbolagsstatus som Skatterättsnämnden lämnat. Kommande information Bokslutskommuniké 22 januari 2001 Stockholm den 27 oktober 2000 Franco Fedeli Verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för någon översiktlig granskning från bolagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00780/bit0002.pdf

Dokument & länkar