Crown Energy offentliggör prospekt samt ny finansiell och annan information som återfinns i prospektet

Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av att stamaktier i Bolaget, som tillkommit efter omvandlingen av C-aktier, ska tas upp till handel på NGM Equity (”NGM”). I prospektet återfinns, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information per den 31 juli 2017 hänförlig till Bolagets eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning som inte tidigare har offentliggjorts. Vidare innehåller prospektet ett värderingsutlåtande över Bolagets fastighetsbestånd utförd av en extern värderare. 

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av att totalt 353 267 971 C-aktier, i samband med slutavräkningen för förvärvet av ESI Group SA som offentliggjordes den 25 augusti 2015, omvandlats till stamaktier i Bolaget och ska tas upp till handel på NGM Equity. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.crownenergy.se. Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets huvudkontor.

Ny finansiell information

I prospektet redovisas, på grund av regulatoriska krav (krav att finansiell information avseende eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning ej får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt, vilket gör att siffrorna i Bolagets halvårsrapport här uppdateras), Crown Energys eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning per den 31 juli 2017. Denna information har inte tidigare offentliggjort och nedanstående tabell återger denna information. I tabellen inkluderas både räntebärande skulder och icke räntebärande skulder.

I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i Bolagets halvårsrapport, men är uppdaterad per 31 juli 2017.

Kapitalstrukturen med förklaringar är presenterad på s. 58 i prospektet.

Eget kapital och skulder i TSEK 2017-07-31
   
Totala kortfristiga skulder 58 943
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet 58 943
  
Totala långfristiga skulder 119 752
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet 119 752 
   
Eget kapital 678 760
Aktiekapital 13 107
Reservfond -23 943
Övrigt tillskjutet kapital 720 823
Total kapitalisering 857 455
      
Nettoskuldsättning (TSEK) 2017-07-31 
A) Kassa 49 634
B) Likvida medel
C) Lätt realiserbara värdepapper
D) Likviditet (A)+(B)+(C)  49 634 
E) Kortfristiga fordringar  22 855
F) Kortfristiga bankskulder
G) Kortfristig del av långfristiga skulder
H) Andra kortfristiga skulder 9 995
I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)  9 995 
J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)  -62 494 
K) Långfristiga banklån  -
L) Utestående obligationslån  -
M) Andra långfristiga skulder exkl. minoritet 101 680
N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 101 680
O) Nettoskuldsättning (J)+(N)  39 186 


Värderingsutlåtande över Crown Energys fastighetsbestånd

I prospektet avlämnas, på grund av regulatoriska krav, ett värderingsutlåtande över Bolagets fastighetsbestånd. Bolaget lät under första kvartalet 2017 externvärdera samtliga fastigheter. I samråd med den externa vär­deraren Miguel Farinha på Ernst & Young, S.A., gjordes bedöm­ningen att inga väsentliga förändringar i kontrakt skett mellan 31 mars och 30 juni 2017. Den externa värderaren har den 6 oktober 2017 lämnat ett värderingsutlåtande, avseende värdering som utfördes per 31 mars 2017, över Bolagets fastigheter. Notera att förändringar i fastighetsbeståndet mellan 31 mars 2017 (totalt 19 fastigheter) och avgivandepunkt för prospektet (totalt 18 fastighe­ter) avser det faktum att avtalet med markägaren för fastigheten Village 1 inte förlängdes vid utgången den 31 maj 2017. Värdet per 31 mars 2017 för Village 1 var ej väsentligt.

Det finansiella värdet för fastighetsbeståndet har beräknats uppgå till 68 716 tusen USD. Värderingsutlåtandet återfinns i sin helhet på s. 35-36 i prospektet.

Notera att då värderingsutlåtandet har upprättats i enlighet med IAS 40 Förvaltningsfastigheter, innebär detta att värderingen enbart tar hänsyn till kassaflöden från fastighetsbeståndet som avser hyror, ej kassaflöden genererade från fastighetsbeståndets serviceverksamhet.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl.17:15 CET.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ)

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se.

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.