Belopp och räntenivåer för studiemedel och studielån år 2005

Studiemedelsbeloppet är knutet till basbeloppet. Detta höjs år 2005 vilket innebär att studiemedelsbeloppet höjs med 1 krona per vecka för heltidsstuderande. Utbetalningarna sker normalt med fyra veckobelopp per gång. De flesta studerande får bidrag enligt den generella nivån på 34,5 procent. Vissa studerande i grundskole- och gymnasiestudier kan dock få 82 procent i bidrag. Dessutom finns ett tilläggslån för den som tidigare haft viss inkomst. Fribeloppet anger hur mycket den som får studiemedel kan tjäna under ett kalenderhalvår utan att studiemedlen reduceras. Samtliga belopp i tabellen gäller för heltidsstuderande. 2004 kr. 2005 kr. 1 v. 4v. 1 v. 4 v. Generellt 593 2 372 594 2 376 bidrag (34,5 procent) Lånedel 1 132 4 528 1 135 4 540 Högre 1 414 5 656 1 418 5 672 bidraget (82 procent) Lånedel 311 1 244 311 1 244 Totalbelopp 1 725 6 900 1 729 6 916 Tilläggslån 389 1 556 390 1560 Fribelopp vid 49 125 49 250 20 v. heltid Återbetalning Regleringstalet för lån tagna före 1989 fastställs av CSN och följer i princip konsumentprisindex för det gångna året. Räntan för lån tagna efter 1989 (dvs. även det lån som infördes 1 juli 2001) motsvarar 70 procent av statens upplåningskostnad de senaste tre åren. Återkravsräntan överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Regleringstal för lån tagna För år 2003: 1,0131 För år 2004: 1,0040 före 1989 (motsvarar 1,31%) (motsvarar 0,4%) Ränta på studielån tagna 2004: 3,1 % 2005: 2,8 % efter 1988 Ränta på återkrav 2004: 6,97% 2005: 6,71% Studiemedel beviljas årligen till närmare 500 000 studerande. Antalet låntagare är cirka 1,5 miljoner personer. Studielånen uppgår till totalt cirka 170 miljarder kronor. Mer information: Presschef Magnus Forss, 060-18 62 19 alt. 070-567 41 27

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar