CSN har fastställt nya regler för studiemedel

Report this content

CSN har fastställt nya regler för studiemedel Den 1 juli 2001 förändras det svenska studiestödet. Riksdagen och regeringen har tidigare fattat beslut om utformningen av det nya studiemedelssystemet. CSN har nu fastställt de regler som CSN får besluta om. Här är några av de förändringar som CSN beslutat genomföra den 1 juli 2001. Utbetalning Efter önskemål från många studerande ändrar CSN reglerna för utbetalning av studiemedel. I det ny studiestödet kommer de studerande att få lika mycket pengar under en termin som i dag, men utbetalningarna kommer tidigare i månaden och det blir fler utbetalningar. Jämfört med vad som gäller i dag får man också mera i slutet av terminen. Studiemedel kommer att betalas ut den 25:e i månaden. I dag kommer utbetalningarna till högskolestuderande den 29:e och till studerande i komvux någon dag senare. Studerande med vuxenstudiestöd får sin utbetalning den 27:e. De nya studiemedlen kommer att beräknas per vecka och de flesta utbetalningarna består av studiemedel för fyra veckor. Under år 2001 innebär det att en studerande får 6 476 kronor per utbetalning. Det belopp man får varje månad blir mindre än i dag men å andra sidan får man fler utbetalningar. En högskolestuderande kommer under ett normalt läsår att få tio utbetalningar jämfört med nio i dag. Utbetalningarna kommer vid början av höst- och vårterminen och dessutom den tjugofemte i varje månad från september till december och från februari till maj. I dag kommer terminens sista utbetalningar vanligen i november och april. Kraven på studieresultat Kraven på studieresultat för att få studiemedel förändras också. Kravet under det första året sänks och det blir lättare att åter få studiemedel för den som tillfälligt misslyckas i sina studier. I dag krävs det i allmänhet att en student ska klara 30 poäng under ett år för att utan särskild prövning få nya studiemedel. Många högskolestuderande har svårigheter att klara studierna under det första året, men sedan går det bättre. CSN har i de nya reglerna tagit hänsyn till detta och sänker kravet till 25 poäng under det första året. För resten av utbildningen krävs det 30 poäng per år liksom nu. Eftersom studiemedel beräknas per vecka är kravet att studenterna klarat 0,75 poäng för varje vecka som man haft studiemedel. Det blir även lättare än i dag att få studiemedel igen för den som inte klarat resultatkraven. Man får studiemedel när man hämtat igen det som man släpar efter med. I dag måste en student studera minst en termin utan studiestöd för att få studiemedel igen. I dag finns för vissa utbildningar, främst civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar, olika krav på studieresultat vid olika universitet och högskolor. I det nya studiestödet kommer resultatkraven på dessa utbildningar att vara desamma vid alla universitet och högskolor i Sverige. Andra förändringar CSN genomför även en del andra förändringar den 1 juli 2001. Klarare regler införs vad gäller kraven på studieresultat i komvux. Det blir lättare att få studiemedel för korta utlandsstudier. Man kan få studiestöd för att läsa enstaka kurser utomlands och inte bara för studier som leder fram till en examen. Vissa förändringar görs av reglerna för att få lån för merkostnader i samband med studierna (merkostnadslån) Bl.a. blir det inte längre möjligt att få lån för terminsavgifter vid utbytesstudier utomlands. Mer information: Jan Andréasson telefon 060-18 60 29, 060- 17 22 48 Med vänlig hälsning Agneta Solander Informationschef tel 060-18 61 37 Studiestödsfakta och statistik finns på Internet i CSN Direkt. Adressen är http://www.csn.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01280/bit0002.pdf

Dokument & länkar