Curando Nordic AB publicerar delårsrapport andra kvartalet 2018

Curando Nordic AB (“Curando Nordic”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden från april till juni 2018. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curando.se och som bifogad fil.

6 månader (2018-01-01 – 2018-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 9 175 KSEK vilket är en ökning på 457% jämfört med första halvåret 2017.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till –7 025 KSEK. Resultatet belastades främst av personal- och konsultkostnader.
 •  Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,52 SEK
 •  Soliditeten uppgick per den 30 juni till cirka -2%.
  Per den 30 juni 2018 har koncernen temporärt negativ soliditet, detta justeras då den pågående nyemissionen avslutas efter rapportperiodens utgång.

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 364 KSEK vilket är en ökning på 290% jämfört med andra kvartalet 2017.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 449 KSEK. Resultatet belastades främst av personal och konsultkostnader.
 •  Resultatet per aktie i koncernen uppgick till -0,26 SEK
Resultat per aktie:                              Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut. Per den 30 juni 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 13 395 829 stycken. Notera att emission med företrädesrätt för aktieägare har registrerats på Bolagsverket efter periodens utgång. Efter registrering uppgår antalet aktier till 23 021 490 stycken. En diskrepans föreligger mellan Euroclears och Bolagsverkets register, per den 29 juni 2018 uppgick antalet aktier i Curando Nordic AB till 10 994 644 stycken enligt Euroclear medan antalet var 13 395 829 stycken enligt Bolagsverket. Avvikelsen avser den riktade emissionen till Arenakoncernen, se pressmeddelande dat. 2018-05-29. Rapportens finansiella siffror är baserat på antalet aktier registrerade hos Bolagsverket vid periodens utgång.
Soliditet:      Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 


(KSEK) Kv 1- 2018      Kv 1- 2017     Kv 2- 2018       Kv 2- 2017    Kv 1- 2 -2018     Kv 1- 2 -2017      Helår 2017
01-01--03-31
3 mån.
01-01--03-31
3 mån.
04-01--06-30
3 mån. 
04-01--06-30
3 mån.
01-01—06-30
6 mån.
01-01—06-30
6 mån.
01-01-12-31
12 mån.
Nettoomsättning  4 811 531           4 364  1 116 9 175 1 647  10 459
Resultat före avskrivningar (EBITDA)  -2 792 -3 791 -2 663  -4 388 -5 455 -8 179  -15 240
Rörelseresultat (EBIT)  -3 549 -3 885  -3 390  -5 883  -6 939  -9 768  -17 764
Resultat per aktie  -0,32 -0,37 -0,26  -0,56 -0,33 -0,89  -1,63

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • Rethinking Care Sweden AB:s största ägare, Academic Medical Group AB beslutar att dela ut sina aktier i Rethinking Care till sina aktieägare.
 • Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB inleder samarbete med Fora AB kring leverans av företagshälsa till Foras organisation i Stockholm.
 • Extra bolagsstämma beslutade att emittera units med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesemissionen på lägst 12,10 och högst 20.90 MSEK var säkerställd till 75% via teckningsförbindelser från ledning, styrelseledamöter och större ägare, samt via ett garantikonsortium.  Teckningskursen fastställdes till 1,23 SEK. Bolaget publicerade memorandum och medverkade i investerarträffar i Malmö och Stockholm. Med stöd av garantiåtaganden gav företrädesemissionen bolaget full emissionslikvid. 
 • Rethinking Care Sweden AB och Mangold Fondkommission ingår avtal om att Mangold skall agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. 
 • Rethinking Care Sweden AB genomför riktad emission till Arenakoncernen AB och bolagens samarbete inom företagshälsa fördjupas. 
 • Rethinking Care Sweden AB:s VD köper 100 000 aktier i bolaget.
 • Rethinking Care Sweden AB:s årsstämma den 31 maj 2018 beslutade om namnändring till Curando Nordic AB. Namnändringen registrerades hos Bolagsverket den 20 juni 2018. 

Övriga händelser efter periodens utgång 

 • Curando Nordic AB:s dotterbolag Niana AB tilldelas avtal om träningsledare av Riksdagsförvaltningen efter en offentlig upphandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Curando Nordic AB

Telefon: 046-386741
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 09.00 CET.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av

IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.curando.seTaggar:

Om oss

Curando Nordic AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande affärsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: Mer vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Tillsammans har de tre affärsområdena stor potential att bidra med en lösning till ett par av samhällets mest aktuella problem – hälsotillståndet på arbetsplatser och det ökande vårdbehovet.