Rethinking Care Sweden AB:s föreslagna företrädesemission av units säkerställd till 5 MKR genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Styrelsen för Rethinking Care Sweden AB (”Bolaget”) har idag kallat till extra bolagsstämma bland annat med förslag till beslut om företrädesemission av units i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggöra en intensifierad utveckling och leverans av IT-verktyg och digitala tjänster, ökad marknadskapacitet på systemsidan samt expansion i Norge. Bolaget har ingått avtal med Bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter och VD samt till dem närstående bolag om åtagande att teckna units för en sammanlagd emissionslikvid om 5 mkr.

Bolaget har idag offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma den 2 maj 2018 med förslag till beslut om emission med företrädesrätt av units (bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner).

Styrelseledamöterna Lars Lidgren (tillika styrelseordförande) genom närstående bolag, Fredrik Thafvelin (tillika verkställande direktör) samt Petter Øygarden genom närstående bolag (tillsammans ”Teckningsgaranterna”), har ingått skriftligt åtagande om att teckna units i den av styrelsen föreslagna företrädesemissionen för en sammanlagd emissionslikvid om 5 mkr som fördelas dem emellan enligt följande; närstående bolag till Lars Lidgren 2 mkr, Fredrik Thafvelin 2 mkr respektive närstående bolag till Petter Øygarden 1 mkr. Respektive Teckningsgarants åtagande ska infrias i första hand genom teckning av Teckningsgarantens pro-rata andel i emissionen och, om emissionslikviden för sådan pro-rata andel understiger Teckningsgarantens maximala belopp, i andra hand genom att utan företrädesrätt teckna units motsvarande det återstående beloppet av Teckningsgarantens åtagande.

Ingen ersättning utgår för varken teckningsåtagandena eller garantierna.

Bolaget offentliggjorde den 23 februari 2018 att brygglån upptagits från Bolagets två huvudägare, Lars Lidgren och Fredrik Thafvelin, och därigenom säkrat en bryggfinansiering om 4 mkr, i syfte att täcka det av styrelsen bedömda rörelsekapitalbehovet till slutet av andra kvartalet 2018. Lånen löper till 2020 men kan lösas i förtid. Styrelsen kan komma att godkänna kvittning av ovan lämnade brygglån helt eller delvis, mot teckning i emissionen.

Enligt styrelsens förslag omfattar emissionen högst 10 994 644 units. Varje unit berättigar till en aktie och en teckningsoption. I det fall emissionen beslutas och blir fulltecknad tillförs Bolaget ca 12,10 mkr (före emissionskostnader) vid lägsta teckningskurs (om 1,10 kronor) och ca 20,90 mkr vid högsta teckningskurs (om 1,90 kronor). Om samtliga 10 994 644 teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare ca 13,20 mkr vid lägsta teckningskurs (1,20 kronor/aktie) och ca 22 mkr vid högsta teckningskurs (2,0 kronor/aktie), d.v.s. sammanlagt lägst ca 25,30 mkr kronor och högst ca 42,90 mkr före emissionskostnader.
Teckningsgaranternas aktieägande representerar ca 25 % av samtliga aktier i Bolaget per dagen för offentliggörande av detta pressmedelande. Teckningsgaranternas sammanlagda tecknings-/garantiåtagande avseende teckning av units uppgående till 5 miljoner kronor motsvarar totalt ca 41 % av emissionslikviden vid antagande av lägsta kurs (om 1,10 kronor) respektive ca 24 % av emissionslikviden vid antagande av högsta kurs (om 1,90) kronor.

I Bolaget finns idag 10 994 644 aktier. Om emissionen blir fulltecknad ökar antalet aktier i Bolaget från 10 994 644 aktier till 21 989 288 aktier, motsvarande en utspädning om 100 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga teckningsoptioner nyttjas ökar antalet aktier ytterligare från 21 989 288 aktier till 32 983 932 aktier, motsvarande en sammanlagd utspädning om 200 % för de aktieägare som väljer att inte delta i emissionen.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin – VD Rethinking Care Sweden AB
Telefon: 046-386741
E-post:
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Rethinking Care Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 12:25 CET.
   

Om Rethinking Care Sweden AB
Rethinking Care Sweden AB (
559049-5254) introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg utvecklade för hälso- och vårdsektorn. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård och mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Läs mer på www.rethinkingcare.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar