Bolagsstämma i Custos

Bolagsstämma i Custos Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 februari 2001 klockan 9.00 i Johnsonsalen i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 29 januari 2001, - dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 2 februari 2001 klockan 16.00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB måndagen den 29 januari 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Anmälan till stämman Anmälan om deltagande på stämman kan ske skriftligt till AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, per telefon 08-440 57 70 eller per fax 08-440 57 80. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier samt nyemission av C-aktier (se nedan). 8. Stämmans avslutande Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier samt nyemission av C-aktier (ärende 7) Förslaget innebär slutförandet av det inlösenerbjudande som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 5 december 2000 ("Inlösenerbjudandet"). Anmälningstiden för erbjudandet löper ut den 22 januari 2001 och med anledning av det föreslår styrelsen huvudsakligen följande. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier Bolagets aktiekapital skall nedsättas genom inlösen av stamaktier. Nedsättning skall ske med belopp motsvarande det sammanlagda nominella beloppet av de stamaktier som anmälts för inlösen genom Inlösenerbjudandet ("Nedsättningsbeloppet"). Det högsta antalet stamaktier som kan anmälas för inlösen och därmed komma att inlösas är 6.157.320 stycken. Det exakta antalet stamaktier som föreslås inlösas anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt enligt nedan. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per inlöst stamaktie bestående av två aktier av antingen serie A eller serie B i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Nyemission av C-aktier Bolagets aktiekapital skall - samtidigt med beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt ovan - ökas med ett belopp motsvarande Nedsättningsbeloppet genom nyemission av C-aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 25 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma endast Svenska Handelsbanken AB. De nya aktierna skall tecknas och betalas med pengar omedelbart den 8 februari 2001. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att effektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet utan den tidsfördröjning som annars uppkommer. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ärende 7 samt handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med torsdagen den 1 februari 2001 och sändas till aktieägare som så begär. Stockholm i januari 2001 Aktiebolaget Custos (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/22/20010122BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar