Bolagsstämma i Custos

Bolagsstämma i Custos Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 november 2001 klockan 15.00 i SalénHuset (lokalen Forum), Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 13 november 2001, dels senast klockan 16.00 måndagen den 19 november 2001 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, eller per telefon 08-440 57 70 eller fax 08-440 57 80. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 13 november 2001, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om (1) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier, (2) nyemission av C-aktier samt (3) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier (se nedan) 8. Stämmans avslutande Styrelsens förslag om (1) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier, (2) nyemission av C-aktier samt (3) nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier (ärende 7) Förslaget innebär slutförande av det inlösenerbjudande som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 9 oktober 2001 ("Inlösenerbjudandet"). Anmälningstiden för erbjudandet löper ut den 8 november 2001 och med anledning av det föreslår styrelsen huvudsakligen följande: (1) Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier Bolagets aktiekapital skall nedsättas genom inlösen av stamaktier. Nedsättning skall ske med belopp motsvarande det sammanlagda nominella beloppet av de stamaktier som anmälts för inlösen genom Inlösenerbjudandet ("Nedsättningsbeloppet"). Det högsta antalet stamaktier som kan anmälas för inlösen och därmed komma att inlösas är 4.507.663 stycken, motsvarande ett nedsättningsbelopp om 112.691.575 kronor. Det exakta antalet stamaktier som föreslås inlösas och det exakta nedsättningsbeloppet anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt enligt nedan. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per inlöst stamaktie bestående av tre aktier i Perbio Science AB (2) Nyemission av C-aktier Bolagets aktiekapital skall - samtidigt med beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt ovan - ökas med ett belopp motsvarande Nedsättningsbeloppet genom nyemission av C-aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 25 kronor (nominellt belopp) per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma endast en institutionell aktör ("Institutionen") vilken kommer att anges i det fullständiga förslaget som kommer att hållas tillgängligt enligt nedan. De nya aktierna skall tecknas och betalas med pengar omedelbart den 23 november 2001. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att effektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet utan den tidsfördröjning som annars uppkommer. Institutionen skall lämna C- aktierna för inlösen enligt nedan. (3) Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier Bolagets aktiekapital skall nedsättas med ett belopp motsvarande Nedsättningsbeloppet. Nedsättningen skall genomföras genom inlösen av samtliga C-aktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägaren med ett belopp om 25 kronor per inlöst C-aktie uppräknat med en räntefaktor. Inlösen förutsätter att nyemissionen av C-aktierna enligt ovan registrerats. Samtidigt med nedsättningen avses ett belopp motsvarande Nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden. * * * Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ärende 7, jämte handlingar enligt 4 kap 4 § och 6 kap 2 § aktiebolagslagen, kommer från och med den 16 november 2001 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen AB Custos, Box 1738, Norrlandsgatan 16, 111 87 Stockholm samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00500/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar