Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 juni 2003

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2003 · Custosaktiens totalavkastning för perioden var 38,8%. · Efter accept av erbjudande från Volvo kommer Custos innehav i Bilia att uppgå till 18,9% av kapital och röster. · Samgående mellan Acando och Frontec. · Efter periodens utgång har Custos hela innehav i Christian Salvesen avyttrats. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning, d.v.s. avkastning med hänsyn till kurstillväxt och i förekommande fall lämnad utdelning och inlösen, uppgick till 38,8% för perioden. Avkastning 2003-01-01 - 2003-06-30 % Custosaktiens totalavkastning 1) 38,8 Kapitalkostnad för eget kapital 2) 3,2 SIX Portfolio Return Index 10,9 SIX Return Index 10,9 1) Avkastning med hänsyn till kurstillväxt och i förekommande fall lämnad utdelning och inlösen. 2) Mäts som summan av räntan på 12-månaders statsskuldväxlar vid årets ingång och en riskpremie om 3% samt med beaktande av tidsfaktorn (=rapportperioden). I denna delårsrapport är totalt substansvärde, substansvärde per aktie mm beräknade under antagande om att Custos erbjudande om inlösen av aktier med likvid i form av 200 kr per inlöst aktie har avslutats. Inlösenlikviden antas vara utskiftad och därmed motsvarande Custosaktier inlösta. Sista dag för anmälan av utnyttjande av inlösenrätter var 2003- 06-18. Inlösenlikviden beräknas utbetalas 2003-07-24. I bolagets formella räkenskaper har dock inlösenlikviden inte utskiftats då erbjudandets fullföljande är villkorat av att erforderliga beslut fattade av extra bolagsstämman i Custos 2003-05-07 och av styrelsen, enligt bemyndigande från den extra bolagsstämman 2003-05-07, verkställts och registrerats hos Patent- och registreringsverket ("PRV"). Informationstillfällen Delårsrapport 1 januari - 30 september 13 oktober 2003 Bokslutskommuniké 28 januari 2004 Ordinarie bolagsstämma 27 maj 2004 Endast årsredovisningen distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och sändas till aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.custos.se. Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Aktuellt substansvärde per 2003-07-31 redovisas dock inte. Däremot redovisas substansvärdet per 2003-07-10 i denna rapport. Stockholm den 11 juli 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Granskningsberättelse för AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) (org.nr. 556036-1668) Vi har översiktligt granskat denna halvårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämförd jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 11 juli 2003 KPMG Bohlins AB Per Bergman Auktoriserad revisor AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Hemsida: www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/11/20030711BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar