Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 september 2000

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 Custosaktiens totalavkastning blev 37,6% under rapportperioden. Findatas Avkastningsindex ökade under samma period med 1,3%. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning, d v s avkastning med hänsyn till kurstillväxt, lämnad utdelning och inlösen, var 37,6% för rapportperioden. Motsvarande avkastning var 30,2% fram till 2000-10-17. Avkastning 2000-01-01 - 2000-09-30 % Totalavkastning 37,6 Består av följande komponenter: Förändring i substansvärde 8,4 Förändring i substansrabatt 20,8 Utdelning (återinvesterad) 5,1 1) Kapitalkostnad för eget kapital 6,4 Svenska Fondförvaltarindexet eff. -1,6 Findatas Avkastningsindex 1,3 Mäts som genomsnittlig ränta på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 4% under niomånadersperioden. Totalavkastningen för några av Custos innehav följer nedan. Avkastning 2000-01-01 - 2000-09-30 Portföljinnehav % Perbio Science 151,3 Perstorp 54,7 Christian Salvesen 43,7 Bilia 22,8 Svedala 8,4 C. Tybring-Gjedde -13,7 SCA -30,0 Substansvärde Totalt substansvärde 2000-09-30 var 7.376 Mkr, vilket motsvarade 299 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 24.629.280 aktier och därmed med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna i enlighet med mandat av bolagsstämman 2000-04-05 varit inlösta (se "syntetiska återköp av egna aktier"). Substansrabatten var 10% per 2000-09-30. Om de Custosaktier som ingår i de syntetiska återköpen värderas till marknadsvärde uppgick det totala substansvärdet till 8.219 Mkr per 2000- 09-30, vilket motsvarade 296 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är i detta fall beräknat på 27.758.803 Custosaktier. Totalt substansvärde 1999-12-31 var 7.896 Mkr, vilket motsvarade 276 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 28.573.037 aktier och därmed med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna per 1999-12-31 varit inlösta. Värderas de Custosaktier som ingick i de syntetiska återköpen till marknadsvärde uppgick totalt substansvärde till 8.568 Mkr 1999-12-31, vilket motsvarade 269 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 31.845.613 aktier. Med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna var inlösta per 2000- 10-17 beräknades totalt substansvärde uppgå till 6.817 Mkr vilket motsvarar 277 kr per aktie. Substansrabatten beräknades då till 8%. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar