Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 september 2000

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 · Custosaktiens totalavkastning blev 37,6% under rapportperioden. Findatas Avkastningsindex ökade under samma period med 1,3%. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning, d v s avkastning med hänsyn till kurstillväxt, lämnad utdelning och inlösen, var 37,6% för rapportperioden. Motsvarande avkastning var 30,2% fram till 2000-10-17. Avkastning 2000-01-01 - 2000-09-30 % Totalavkastning 37,6 Består av följande komponenter: Förändring i substansvärde 8,4 Förändring i substansrabatt 20,8 Utdelning (återinvesterad) 5,1 Kapitalkostnad för eget kapital1) 6,4 Svenska Fondförvaltarindexet eff. -1,6 Findatas Avkastningsindex 1,3 1) Mäts som genomsnittlig ränta på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 4% under niomånadersperioden. Totalavkastningen för några av Custos innehav följer nedan. Avkastning 2000-01-01 - 2000-09-30 Portföljinnehav % Perbio Science 151,3 Perstorp 54,7 Christian Salvesen 43,7 Bilia 22,8 Svedala 8,4 C. Tybring-Gjedde -13,7 SCA -30,0 Substansvärde Totalt substansvärde 2000-09-30 var 7.376 Mkr, vilket motsvarade 299 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 24.629.280 aktier och därmed med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna i enlighet med mandat av bolagsstämman 2000-04-05 varit inlösta (se "syntetiska återköp av egna aktier"). Substansrabatten var 10% per 2000-09-30. Om de Custosaktier som ingår i de syntetiska återköpen värderas till marknadsvärde uppgick det totala substansvärdet till 8.219 Mkr per 2000- 09-30, vilket motsvarade 296 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är i detta fall beräknat på 27.758.803 Custosaktier. Totalt substansvärde 1999-12-31 var 7.896 Mkr, vilket motsvarade 276 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 28.573.037 aktier och därmed med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna per 1999-12- 31 varit inlösta. Värderas de Custosaktier som ingick i de syntetiska återköpen till marknadsvärde uppgick totalt substansvärde till 8.568 Mkr 1999-12-31, vilket motsvarade 269 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på 31.845.613 aktier. Med antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna var inlösta per 2000- 10-17 beräknades totalt substansvärde uppgå till 6.817 Mkr vilket motsvarar 277 kr per aktie. Substansrabatten beräknades då till 8%. Substansvärdeförändring, Mkr 2000-01-01- 2000-09-30 Substansvärde vid årets början 1) 7.896 Utdelningar 253 Administrationskostnader -27 Övriga intäkter och kostnader 11 Finansiella intäkter och kostnader 22 Skatt -3 256 Värdeförändring i värdepappersportföljen Perbio Science 766 Perstorp 601 Christian Salvesen 167 Industrivärden 63 Bilia 44 Svedala 36 C. Tybring-Gjedde -37 SCA (inklusive värdepapperslån) -1.124 Övriga innehav -5 511 Förändring av substansvärde före utdelning, 767 inlösen m m Värdeförändring syntetiskt återköp av egna 54 aktier (swapavtal 1) 2) Utbetald inlösenlikvid (swapavtal 1) 3) -875 Omföring av marknadsvärdet av syntetiskt 672 återköpta aktier 1999-12-31 (swapavtal 1) Värdeförändring syntetiskt återköp av egna 118 aktier (swapavtal 2) 2) Marknadsvärdet av syntetiskt återköpta aktier -843 2000-09-30 (swapavtal 2) 4) Utdelning till aktieägarna -366 Övrigt -47 Substansvärde vid periodens slut 7.376 1) De Custosaktier som ingick i syntetiska återköpsprogram enligt mandat av bolagsstämma 1999-04-14 (swapavtal 1) antas vara inlösta till marknadsvärde (672 Mkr). 2) Övervärde (baserat på marknadsvärdet) på syntetiskt återköpta aktier med hänsyn till lämnad utdelning, courtage och ränta. 3) Riktad till Svenska Handelsbanken för att slutreglera swapavtal 1. 4) De Custosaktier som ingår i syntetiska återköpsprogram enligt mandat av bolagsstämman 2000-04-05 (swapavtal 2) antas vara inlösta till marknadsvärde. Substansvärde per 2000-09-30 fördelat på tillgångar och skulder Kurs, Marknads- Kr per Börsnoterade företag Antal Kr värde, Mkr Custosa 1 ktie ) SCA A 15.844.691 170,00 2.694 2 109 ) SCA B -2.261.102 170,00 -384 3 -16 ) Perstorp A 390.200 122,00 48 2 Perstorp B 14.996.939 118,00 1.770 72 Perbio Science 14.161.226 94,00 1.331 54 Svedala 5.495.100 162,00 890 36 Christian Salvesen 27.090.000 22,70 615 25 Bilia 3.826.363 85,00 325 13 C. Tybring-Gjedde 13.200.000 16,40 216 4 9 ) Övriga 118 5 Summa börsportföljen 7.623 309 Utställda optioner -49 -2 7.574 307 Aktier i onoterade bolag 179 5 7 ) Övervärde syntetiskt 127 6 5 återköpta aktier ) Övriga tillgångar 553 23 Summa tillgångar 8.433 342 Skulder -214 7 -9 ) Prelim inlösenlikvid för -843 8 -34 syntetiskt återköpta ) aktier Substansvärde 7.376 299 1) Beräknat på 24.629.280 aktier dvs de syntetiskt återköpta Custosaktierna antas vara inlösta. 2) Från och med 2000-01-01 jämställs SCA A värdemässigt med SCA B som är mer likvid. Dessutom finns konverteringsmöjligheter. 3) Avyttrade inlånade värdepapper. 4) Inklusive konvertibelt förlagslån motsvarande 4.900.000 aktier. 5) Varav Acando 68 Mkr (värderat till anskaffningsvärde). 6) Övervärde (baserat på marknadsvärde) med hänsyn till courtage. 7) Justerat för avyttrade inlånade värdepapper, utställda optioner och diverse övriga poster. 8) De Custosaktier som ingår i syntetiska återköpsprogram enligt mandat av bolagsstämman 2000-04-05 antas vara inlösta till marknadsvärdet per 2000-09-30. 9) Börsportföljen Börsportföljens marknadsvärde, inklusive avyttrade inlånade värdepapper och konvertibelt förlagslån, uppgick 2000-09-30 till 7.623 (1999-12-31; 7.883) Mkr. Under perioden nettosåldes aktier för 802 Mkr (köp 506, försäljningar 1.308). Dessutom har 15 Mkr utbetalats i utdelningskompensation för avyttrade inlånade värdepapper. Bland annat har följande förändringar genomförts i portföljen: Genom köp har portföljen netto ökat med: Bolag Antal aktier Bilia 670.500 Perbio Science 1.984.164 SCA A 515.000 Portföljen har genom försäljningar netto minskat med: Bolag Antal aktier C. Tybring-Gjedde 1.000.000 Industrivärden A 4.501.700 SCA B 500.000 Svedala 321.000 Under perioden har Custos utfärdat ytterligare köpoptioner motsvarande 180.000 aktier i Bilia, 250.000 aktier i Firefly och 198.500 aktier i Svedala till ledande befattningshavare i respektive bolag. I mitten av april 2000 lämnade riskkapitalföretaget Industri Kapital ett offentligt erbjudande om köp av samtliga aktier och konvertibla skuldebrev i Perstorp. Industri Kapital erbjöd 124 kr för B-aktien och 136 kr för A-aktien i Perstorp. Efter rapportperiodens utgång har Industri Kapital dragit tillbaka sitt bud. Vidare lämnade Metso Corporation under juni 2000 ett erbjudande att förvärva samtliga aktier och konvertibla skuldebrev i Svedala. Metso Corporation erbjuder 185 kr per aktie. Erbjudandet är bland annat villkorat av erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheter. Anmälningsperioden har förlängts till 2000-11-30. Custos har accepterat erbjudandet. Skiljetvisten mellan det av svenska Posten helägda bolaget Regular Capital Inc, som tidigare var en stor aktieägare i ASG, och Custos är nu avgjord till Custos fördel. Förra året försökte Regular Capital förhindra Custos försäljning av Custos innehav av ASG-aktier till Deutsche Posts dotterföretag Danzas Sweden AB genom att göra gällande att mellan parterna förelåg ett aktieägaravtal. Regular Capital påkallade ett skiljeförfarande mot Custos och yrkade att Custos skulle förklaras skadeståndsansvarigt gentemot Regular Capital på grund av den aktuella överlåtelsen. Skiljenämnden har nu meddelat skiljedom och förklarat att Regulat Capitals talan skall avvisas eftersom något aktieägaravtal inte förelegat mellan parterna. Tvisten mellan Regular Capital och Custos inför skiljenämnden är därmed slutligt avgjord. Onoterade företag Marknadsvärdet på de onoterade företagen beräknades per 2000-09-30 uppgå till 179 (1999-12-31; 164) Mkr. Custos startade i början av 1999 Internet/e-Business-konsultbolaget Acando tillsammans med Kinnevik, Nordico Invest (tidigare KF Invest) och norska Orkla. Börsnotering av Acando planeras under 2001. I samband med noteringen planerar Acando att genomföra en nyemission, bland annat för att finansiera expansionen i Europa. Under rapportperioden har totalt 35 Mkr investerats i Acando, huvudsakligen genom aktieägartillskott. Totalt har Custos investerat 68 Mkr i Acando vilket också är det värde som bolaget upptas till i Custos substansvärde. Custos är största enskilda ägare i Acando med 30% av kapitalet och rösterna med hänsyn tagen till utfärdade optioner. Värdepappersportfölj, resultat och finansiell ställning Marknadsvärdet på moderbolagets totala värdepappersportfölj, inklusive avyttrade inlånade värdepapper och konvertibelt förlagslån, uppgick 2000- 09-30 till 7.802 (1999-12-31; 8.047) Mkr. Portföljens bokförda värde på balansdagen var 3.407 (1999-12-31; 3.776) Mkr. Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, det s k övervärdet, uppgick således till 4.395 (1999-12-31; 4.271) Mkr. Under perioden har 546 Mkr investerats i värdepapper. Försäljningar för 1.308 Mkr har genomförts. Dessutom har netto 13 Mkr betalats för övriga investeringar. Totalt innebär detta en nettoförsäljning på 749 Mkr. Därutöver tillkommer investeringar i syntetiska återköp på totalt 889 Mkr. Moderbolagets resultat före skatt för perioden 1 januari - 30 september 2000 uppgick till 641 (f å 686) Mkr. Utdelningar uppgick till 253 (f å 232) Mkr och realisationsvinster m m till 382 (f å 458) Mkr. Skatt på utdelning på utländska aktieinnehav har belastat resultatet med 3 Mkr (f å 1 Mkr). Ingen ytterligare skattebelastning för 2000 förutses. Den justerade soliditeten uppgick per 2000-09-30 till 97% (1999-12-31; 93%). Räntebärande nettoskulder (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) uppgick till 92 (1999-12-31 räntebärande nettotillgångar; 123) Mkr. Custosaktien Inlösen av aktier i Custos mot likvid bestående av SCA-aktier Custos styrelse har för avsikt att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta besluta om rätt till inlösen av var fjärde aktie i Custos mot likvid bestående av två aktier i SCA. En detaljerad tidsplan kommer att presenteras före utgången av oktober månad. Notering på O-listan Custos styrelse har beslutat att begära avnotering från OM Stockholmsbörsens A-lista samt begära notering på O-listan. Ett aktieslag i Custos På extra bolagsstämma 2000-07-25 beslöts att bolagets bolagsordning skulle ändras innebärande att Custos endast kommer att ha utgivna aktier av ett aktieslag (stamaktier). Inlösen Custos inlösen riktad till Svenska Handelsbanken för att slutreglera det syntetiska återköpsprogram som genomförts enligt mandat av bolagsstämman 1999-04-14 är nu avslutat. Aktiekapitalets utveckling 1997-2000 År Antal A- Antal B- Antal Aktiekapital aktier aktier stamaktier , Mkr (1 röst) (1/10 röst) (1 röst) 1996-12-31 35.593.931 11.820.690 1.185 Inlösen 1997 -3.212.219 -1.002.378 -105 Inlösen 1998 -2.648.819 - 862.113 -88 Inlösen 1999 -5.877.781 -1.965.698 -196 Byte av aktieslag -23.855.112 -7.990.501 31.845.613 - Inlösen 2000 - - -4.086.810 -102 2000 - - 27.758.803 694 Syntetiska återköp av egna aktier Custos har i enlighet med mandat av bolagsstämman 2000-04-05 ingått swapavtal motsvarande totalt 3.129.523 aktier per 2000-10-17. Detta motsvarade 11,3% av kapital och röster i Custos baserat på 27.758.803 aktier. Koncernen Custos är ett renodlat investmentbolag och analyseras bäst utifrån moderbolagets redovisning där portföljen värderas till marknadsvärde. Då koncernredovisningen för denna typ av investmentbolag endast utgör ett komplement till moderbolagets redovisning presenteras koncernen endast i delårsrapporter hänförliga till halvårs- och årsbokslut. Informationstillfällen · Bokslutskommuniké 25 januari 2001 · Ordinarie bolagsstämma 5 april 2001 Endast delårsrapporter hänförliga till halvårs- och årsbokslut distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och sändas till aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.custos.se. Stockholm den 18 oktober 2000 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Web-adress: www.custos.se 2000 1999 1999 Moderbolagets resultaträkning Jan - Jan - Jan - (Belopp i Mkr) Sept Sept Dec Resultat från värdepappersförvaltning Utdelningar 1,2) 253 232 269 Övrigt resultat från andelar i - - 30 koncernföretag intresseföretag 4 525 529 övriga noterade 378 -67 116 värdepapper Summa resultat från värdepappersförvaltning 635 690 944 Administrationskostnader -27 -29 -42 Övriga intäkter och kostnader 11 -3 -8 Rörelseresultat 619 658 894 Finansiella intäkter och kostnader 22 28 30 Resultat före skatt 641 686 924 Skatt -3 -1 -1 Periodens resultat 638 685 923 1) Varav utdelning koncernföretag - - 35 2) Varav utdelning intresseföretag 108 122 122 Moderbolagets balansräkning i 2000- 1999- 1999- sammandrag 09-30 09-30 12-31 (Belopp i Mkr) Anläggningstillgångar Materiella 2 2 2 anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 24 87 24 Andelar i intresseföretag 1.490 1) 806 2) 558 3) Fordringar hos 52 52 52 intresseföretag Andra långfristiga 2.362 3.063 3.586 värdepappersinnehav Andra långfristiga 22 (16) - - fordringar (varav räntebärande) Omsättningstillgångar (varav 529 (524) 572 (570) 672 (636) räntebärande) Summa tillgångar 4.481 4.582 4.894 Eget kapital 4) 3.791 4.058 4.292 Avsättningar 30 31 33 Kortfristiga skulder (varav 660 (632) 493 (464) 569 (513) räntebärande) Summa eget kapital och skulder 4.481 4.582 4.894 1) Acando, C. Tybring- Gjedde, Firefly, Perbio Science, SCA m fl. 2) Acando, C. Tybring- Gjedde, Firefly, SCA m fl. 3) Acando, C Tybring- Gjedde, Firefly, Perbio Science m fl. 4) Vid periodens början 4.292 5.481 5.481 Utdelning -366 -456 -456 Inlösen -875 - - 1.650 1.650 Löpande transaktioner 102 -2 -6 hänförliga till återköp av egna aktier Periodens resultat 638 685 923 Vid periodens slut 3.791 4.058 4.292 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag (Belopp i Mkr) Den löpande verksamheten Utdelningar 253 232 269 Övrigt rörelseresultat 366 426 625 Rörelseresultat 619 658 894 Justeringar för poster som inte -390 -458 -709 ingår i kassaflödet 229 200 185 Erhållen ränta/betald ränta och 21 35 37 liknande poster, netto Betald skatt -3 -1 -2 Kassaflöde från den löpande 247 234 220 verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet Ökning (-)/minskning (+) av 32 52 53 kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) av 34 -4 -66 kortfristiga skulder Ökning (+)/minskning (-) av -3 -1 1 avsättningar Kassaflöde från den löpande 310 281 208 verksamheten Investeringsverksamheten Not 1 Förvärv av andelar -512 -1.755 -2.572 Försäljning av andelar 1.298 1.566 2.513 Förvärv av konvertibelt förlagslån - -52 -52 Övrigt 39 -45 -42 Kassaflöde från 825 -286 -153 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning -366 -456 -456 Utbetalt inlösenbelopp till -875 -1.650 -1.650 aktieägare Kassaflöde från -1.241 -2.106 -2.106 finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning (-) av -106 -2.111 -2.051 likvida medel Likvida medel vid periodens början 630 2.681 2.681 Likvida medel vid periodens slut 524 570 630 Not 2 Not 1 Nettoinvestering i värdepapper 749 -285 -160 Nettoinvestering i syntetiskt återköpta aktier 102 -2 -6 (swapavtal) Nettoinvestering i inventarier - - -1 Ökning (-)/minskning (+) av fordringar i samband -10 - -6 med försäljningar Ökning (+)/minskning (-) av skulder i samband med -16 1 20 förvärv Utbetald likvid 825 -286 -153 Not 2 Kortfristiga placeringar 521 570 630 Kassa och bank 3 0 0 Likvida medel vid periodens slut 524 570 630 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010402BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010402BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar