Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 september 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2002 · Custosaktiens totalavkastning för perioden blev 2,3%. · Totalavkastningen 44 procentenheter bättre än index. · Nettokassan uppgick till 140 Mkr. · Inlösen av aktier i Custos med likvid bestående av aktier i Pergo och kontanter avslutad. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning för perioden blev 2,3%. Avkastning 2002-01-01 - 2002-09-30 % Custosaktiens totalavkastning 1) 2,3 Kapitalkostnad för eget kapital 2) 5,1 SIX Portfolio Return Index -41,4 SIX Return Index -42,5 1) Avkastning med hänsyn tagen till kurstillväxt och i förekommande fall lämnad utdelning och inlösen. 2) Mäts som räntan på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 3% under niomånadersperioden. Substansvärde Totalt substansvärde per 2002-09-30 var 1 272 (2001-12-31; 3 046) Mkr (se sid 2 "Substansvärdeförändring"), vilket motsvarade 172 (2001-12-31; 224) kr per aktie. Värdet per aktie är baserat på 7 380 769 aktier (2001- 12-31; 13 570 897) och är beräknat efter antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna i enlighet med mandat av ordinarie bolagsstämman var inlösta. Störst positiv påverkan på substansvärdet under perioden hade innehaven i Bilia, Esselte och SCA. Börskursen per 2002-09-30 var 144 (2001-12-31; 201,50) kr. Custos substansrabatt uppgick till 16% per 2002-09-30, vilket var högre än vid årsskiftet då substansrabatten var 10%. Antal Custosaktier 2002-09-30 Antal stamaktier (1 röst) Antal aktier registrerade hos PRV 7 409 501 Syntetiska återköp av egna aktier -28 732 Antal aktier som substansvärdet 7 380 769 per aktie baserar sig på ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00200/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00200/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar