Extra bolagsstämma i Custos

Extra bolagsstämma i Custos Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 maj 2003 klockan 10.00 i SalénHuset (lokal Olympia), Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 april 2003, dels anmäla sig till bolaget under adress AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, per telefon 08-440 57 70 eller per fax 08-440 57 80. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 5 maj 2003. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 25 april 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av styrelsens redogörelse enligt 4 kap 4 § och 6 kap 2 § aktiebolagslagen jämte revisorernas yttrande däröver samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2002 8. Styrelsens förslag till nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier (se nedan) 9. Emissionsbemyndigande för styrelsen (se nedan) 10. Nyemission av aktier av serie C (se nedan) 11. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier av serie C (se nedan) 12. Justeringsbemyndigande (se nedan) Stämmans avslutande Förslag till beslut Ärende 8 - 11 - Förslag till inlösen av stamaktier, emissionsbemyndigande och nyemission av C-aktier samt inlösen av C- aktier Styrelsen föreslår inlösen av aktier samt därmed förenade beslut om emissionsbemyndigande samt nyemission av C-aktier och inlösen av C- aktier på följande huvudsakliga villkor: 8 Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier Beslut om nedsättning av aktiekapitalet med 46 309 375 kronor genom inlösen av 1 852 375 stamaktier och återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per varje inlöst stamaktie bestående av 200 kronor. Inlösen påkallas genom frivilligt anmälningsförfarande under perioden från och med den 19 maj 2003 till och med den 18 juni 2003. För genomförande av erbjudandets anmälningsförfarande skall aktieägarna erhålla inlösenrätter, varvid en stamaktie berättigar till en inlösenrätt. Fyra inlösenrätter medför rätt till inlösen av en stamaktie. Bolaget skall ansöka om notering vid Stockholmsbörsen av inlösenrätterna. Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter skall vara den 12 maj 2003. 9 Emissionsbemyndigande för styrelsen Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av så många stamaktier som tillsammans med det antal aktier som anmäls för inlösen i anmälningsförfarandet enligt punkt 8 ovan uppgår till det antal aktier som fastställts skall lösas in. Teckning skall ske till en emissionskurs motsvarande det belopp som utskiftas per aktie i inlösenförfarandet enligt punkt 8 ovan med avdrag för marknadsmässig ränta på emissionslikviden från betalning till beräknad inlösendag. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Handelsbanken som förbundit sig att efteranmäla aktier för inlösen enligt punkt 8 ovan. 10 Nyemission av C-aktier Bolagets aktiekapital skall - samtidigt med beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt punkt 8 ovan - ökas med 46 309 375 kronor genom nyemission av C-aktier. De nya aktierna skall emitteras till en kurs om 25 kronor (nominellt belopp per aktie). Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Handelsbanken. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att effektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet utan den tidsfördröjning som annars uppkommer. 11 Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier Beslut om nedsättning av aktiekapitalet med 46 309 375 kronor genom inlösen av samtliga C-aktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägaren med ett belopp om 25 kronor per inlöst C-aktie uppräknat med en räntefaktor. Inlösen förutsätter att nyemissionen av C-aktierna enligt ovan registrerats. Samtidigt med nedsättningen skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 46 309 375 kronor avsättas till reservfonden. 12 Justeringsbemyndigande Beslut om bemyndigande för bolagets VD att tillsammans med styrelsens ordförande vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut enligt punkterna 8 - 11 som kan visa sig erforderliga bland annat i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket och VPC AB. * * * Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 - 12 jämte handlingar enligt 4 kap 4 § och 6 kap 2 § aktiebolagslagen kommer från och med den 30 april 2003 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Norrlandsgatan 16, 111 87 Stockholm samt sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i april 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen English-speaking shareholders This notice to attend the Extraordinary General Meeting of AB Custos (publ), to be held on Wednesday, May 7, 2003 at 10.00 a.m. in the Olympia auditorium, SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm, Sweden, may be obtained in the English language from the company by fax (please call +46-8-440 57 70) or from the company's internet address www.custos.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar