Extra bolagsstämma i Custos fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier med likvid i for

Extra bolagsstämma i Custos fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier med likvid i form av aktier i Perbio Science En extra bolagsstämma i Custos fattade idag beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital med 111,3 Mkr genom inlösen av 4.453.644 stamaktier samt beslut om att bolagets aktiekapital skulle öka med motsvarande belopp via en riktad nyemission till Svenska Handelsbanken AB ("SHB") av 4.453.644 aktier av serie C. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier är återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per inlöst stamaktie bestående av tre aktier i Perbio Science AB ("Perbio Science"). Den totala inlösenlikviden uppgår till 13.360.932 aktier i Perbio Science, vilkas totala bokförda värde uppgår till 482,8 Mkr. För inlösenlikviden utöver nedsättningsbeloppet ska fritt eget kapital ianspråktagas med 371,5 Mkr. Syftet med den riktade nyemissionen av aktier av serie C är att tidseffektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet. SHB har förbundit sig att anmäla dessa aktier för inlösen. Utbetalning av inlösenlikviden i form av aktier i Perbio Science kommer att ske omkring 2001-12-05. Stockholm den 23 november 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00880/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00880/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar