Extra bolagsstämma i Custos fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier mot likvid av SC

Extra bolagsstämma i Custos fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier mot likvid av SCA-aktier En extra bolagsstämma i Custos fattade idag beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital med 152,1 Mkr genom inlösen av 6.085.437 stamaktier samt beslut om att bolagets aktiekapital skulle öka med motsvarande belopp via en riktad nyemission till Svenska Handelsbanken AB ("SHB") av 6.085.437 C-aktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier är återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per inlöst stamaktie bestående av två aktier av antingen serie A eller serie B i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA ("SCA"). Den totala inlösenlikviden uppgår till 12.170.874 aktier i SCA, varav 4.942.324 aktier av serie A och 7.228.550 aktier av serie B, vilkas totala bokförda värde uppgår till 610,7 Mkr. För inlösenlikviden utöver nedsättningsbeloppet ska fritt eget kapital ianspråktagas med 458,6 Mkr. Syftet med den riktade nyemissionen av C-aktier är att tidseffektivt kunna genomföra nedsättningsförfarandet. SHB har förbundit sig att anmäla dessa aktier för inlösen. Utbetalning av inlösenlikviden i form av aktier i SCA kommer att ske omkring 2001-02-26. Stockholm den 8 februari 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Christer Gardell (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar