Kommuniké från AB Custos extra bolagsstämma 2003-05-07

Kommuniké från AB Custos extra bolagsstämma 2003-05-07 Beslut på bolagsstämman Inlösenerbjudande Extra bolagsstämman fattade idag, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om inlösen av 1 852 375 stamaktier i Custos. Totalt beräknas cirka 370 1) miljoner kronor komma att utskiftas till aktieägarna. Erbjudandet innebär att de som är registrerade aktieägare i Custos den 12 maj 2003 erhåller en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigar till inlösen av en Custosaktie 2) . Inlösenlikviden per stamaktie är 200 kronor. Tidsplan för inlösenprogrammet 7 maj 2003 Sista dag för handel i Custosaktien inklusive inlösenrätt 8 maj 2003 Custosaktien handlas exklusive inlösenrätt 12 maj 2003 Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 19 maj - 13 juni 2003 Handel i inlösenrätter 19 maj - 18 juni 2003 Anmälningsperiod i inlösenprogrammet Omkring 30 juni - 16 juli 2003 Handel i inlösenaktier Omkring 24 juli 2003 Utbetalning av inlösenlikvid För att undvika en ytterligare bolagsstämma för genomförandet av inlösenprogrammet har styrelsen givits ett bemyndigande att besluta om en riktad nyemission av stamaktier till Handelsbanken. Handelsbanken har förbundit sig att teckna de nyemitterade stamaktierna samt att lämna in motsvarande antal aktier för inlösen. Förfarandet innebär inte någon förändring av aktieägarstrukturen. För att kunna genomföra inlösenprogrammet utan att behöva invänta rättens tillstånd har stämman beslutat om en riktad nyemission av 1 852 375 C-aktier till Handelsbanken samt om inlösen av dessa 1 852 375 C- aktier. Stockholm den 7 maj 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) Antaget full anslutning i Erbjudandet. Genom handel med inlösenrätter under perioden 19 maj - 13 juni 2003 kan fler än var fjärde, på avstämningsdagen, innehavd Custosaktie anmälas för inlösen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT00420/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar