Kommuniké från AB Custos ordinarie bolagsstämma 2003-04-08

Kommuniké från AB Custos ordinarie bolagsstämma 2003-04-08 · Utdelningen fastställdes till 12,50 kr per stamaktie (f å 14,50). · Styrelsen bemyndigades att genomföra syntetiska återköp av Custosaktier. Beslut på bolagsstämman Utdelning Utdelningen för verksamhetsåret 2002 fastställdes till 12,50 (f.å 14,50) kr per stamaktie och avstämningsdagen till den 11 april 2003. Utdelningen beräknas att utbetalas den 16 april 2003. Likvidationsklausul Vidare beslöt bolagsstämman efter prövning i enlighet med bolagsordningen att Custos inte skulle träda i likvidation. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Per-Olof Eriksson, Leif Gustafsson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Sten K Johnson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget skulle halveras och utgå med 1,0 Mkr att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisor Till revisor för den kommande fyraårsperioden omvaldes revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med Per Bergman som huvudansvarig revisor. Principbeslut avseende syntetiska återköp av egna aktier Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra syntetiska återköp av högst 1 500 000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 400,0 Mkr. Nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att nomineringsprocessen skall tillgå så att de fyra största aktieägarna vid ingången av årets fjärde kvartal utser var sin representant som tillsammans med en femte, av ordförande utsedd företrädare för bolagets små aktieägare, under ordförandens ledning arbetar fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna skall offentliggöras så snart de utsetts. Inget beslut fattades om att utse ersättnings- eller revisionskommittéer. Informationstillfällen Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 offentliggjordes tidigare denna dag. Delårsrapport 1 januari - 30 juni 11 juli 2003 Delårsrapport 1 januari - 30 september 13 oktober 2003 Bokslutskommuniké 28 januari 2004 Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Aktuellt substansvärde per 2003-07-31 redovisas dock inte. Däremot kommer substansvärdet per 2003-07-10 att redovisas i "Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003" som offentliggörs 2003-07-11. Stockholm den 8 april 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Hemsida: www.Custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT01330/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar