Ordinarie bolagsstämma i Custos

Ordinarie bolagsstämma i Custos Aktieägarna i Aktiebolaget Custos (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 8 april 2003 klockan 16.00 i SalénHuset (lokal Aulan), Norrlandsgatan 15, Stockholm. Anmälan mm Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 29 mars 2003 (till följd av att denna dag infaller på en lördag måste emellertid registrering i aktieboken vara verkställd senast fredagen den 28 mars 2003), dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman under adress AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, per telefon 08-440 57 70 eller per fax 08-440 57 80. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 torsdagen den 3 april 2003. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 28 mars 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2002 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut: (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; (b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; (c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning (se nedan) 10. Prövning av huruvida bolaget skall träda i likvidation (se nedan) 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman (se nedan) 12. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se nedan) 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (se nedan) 15. Principbeslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiskt återköp av egna aktier (se nedan) 16. Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer (se nedan) 17. Övriga frågor Stämmans avslutande Förslag till beslut Ärende 9(c) - Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2002 lämnas med 12,50 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 11 april 2003. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från VPC AB onsdagen den 16 april 2003. Ärende 10 - Likvidation Styrelsen föreslår att bolaget inte skall träda i likvidation då styrelsen gör bedömningen att bolagets investmentbolagsrabatt kommer att reduceras. Ärende 13 - Förslag till styrelse- och revisorsarvoden Aktieägare som företräder drygt 28 procent av röstetalet i bolaget föreslår att arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget skall halveras och utgå med sammanlagt 1.010.000 kronor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, föreslås utgå enligt löpande räkning. Ärende 11, 12 och 14 - Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och revisorer Aktieägare som företräder drygt 28 procent av röstetalet i bolaget föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter dels omval av styrelseledamöterna Per-Olof Eriksson, Leif Gustafsson, Sven Hagströmer, Magnus Henrekson, Sten K Johnson, Mikael Nachemson och Mats Qviberg. Aktieägare som företräder drygt 28 procent av röstetalet i bolaget föreslår vidare att antalet revisorer skall vara en (1) utan suppleanter. Till revisor föreslås omval av KPMG Bohlins AB, med auktoriserad revisor Per Bergman som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma. Ärende 15 - Bemyndigande avseende syntetiskt återköp av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar principbeslut om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp av högst 1.500.000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 400 miljoner kronor. Bolaget skall därvid ingå ett s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Custosaktien. Motparten i swap-avtalet skall erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma. Ärende 16 - Övrigt Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare i bolaget, begärt att följande frågor behandlas på bolagsstämman: 1. Att bolagsstämman skall utse nomineringskommitté 2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté 3. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté * * * Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med den 25 mars 2003 och styrelsens fullständiga förslag från och med den 1 april 2003, att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Styrelsen English-speaking shareholders This notice to attend the Annual General Meeting of AB Custos (publ), to be held on Tuesday, April 8, 2003 at 4.00 p.m. in the Aulan auditorium, SalénHuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm, Sweden, may be obtained in the English language from the company by fax (please call +46-8-440 57 70) or from the company's internet address www.custos.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar