CybAero föreslår beslut om företrädes-emission om ca 45 - 50 MSEK

Styrelsen i CybAero AB (”CybAero” eller ”Bolaget”) har beslutat under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande om en nyemission om ca 45 - 50 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen är säkerställd upp till ca 34 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 73 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Bolaget söker i denna företrädesemission cirka 45-50 MSEK för att kunna fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services. CybAero har utvecklat sitt produktutbud och säljer nu ett helt koncept, existerande av serviceuppdrag, utbildning och APID One-systemet. Bolaget har även utvecklat en självförsörjande containerlösning som förväntas efterfrågas starkt på marknaden, offertstocken som för ett år sedan var 0 SEK beräknas nu till ca 600 MSEK. Från hösten 2016 till slutet av året beräknas CybAero att nästintill ha halverat sina rullande månatliga kostnader.

Villkor i sammandrag

Den planerade emissionen är en företrädesemission i form av units om cirka 45-50 MSEK, villkor 2:1 till kurs 3,75/unit, vilket innebär en pre-money värdering om ca 23,2 MSEK. Genomförandet kommer att ske under nov/dec månad 2017. Ersättningen som utbetalas till garanterna i enlighet med detta erbjudande är 10 % kontant alternativt 12 % i form av kvittning mot nyemitterade units i CybAero AB, på garanterat och tilldelat belopp (efter genomförd emission). Aktiekapitalet kan ökas med högst 86 484 790[1] SEK och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 24 709 9401[1].

Nyemissionen är säkerställd till ca 34 MSEK genom garanti och teckningsförbindelser. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel i Bolaget utspädd med ca 67% procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 14 november 2017. Kallelse till bolagsstämman pressmeddelas separat.

Tecknings- och garantiåtaganden

CybAero har erhållit teckningsåtaganden från större aktieägare om ca 2,5 MSEK, motsvarande ca 5,0 procent av nyemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 31,5 MSEK, motsvarande ca 68,0 procent av nyemissionen. Sammantaget är företrädesemissionen garanterad upp till ett belopp om ca 34,0 MSEK, motsvarande ca 73,0 procent av emissionsbeloppet.

Indikativ tidplan för nyemissionen

14 november 2017:             Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

14 november 2017:             Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen.

15 november  2017:            Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen.

16 november 2017:             Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerad i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.

17 november 2017:             Offentliggörande av prospekt.

20 november –

5 december  2017:              Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North

20 november –

7 december  2017:              Teckningsperiod

Omkring den 11  

december 2017:                  Offentliggörande av utfall.

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Göteborg Corporate Finance. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi. 

Michael Auerbach, CybAeros styrelseordförande kommenterar:  ”Göteborg Corporate Finance har gjort ett lysande arbete och vi ser fram emot ett långt och bra samarbete oss emellan. Denna emission kommer tillförse CybAero med det kapital som krävs för att fortsätta sökandet efter nya spännande möjligheter och nya kunder för vårt APID One-system och vår tjänsteverksamhet, Air Services.”


[1] Om full konvertering respektive nyteckning sker av bolagets konvertibla förlagslån Serie KV1 2017/2018 och KV2 2017/2018 respektive teckningsoptioner Serie TO3 2017/2018 och Serie TO4 2017/2020, ska beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 59 622 332 kronor genom nyemission av ytterligare högst 8 517 476 teckningsoptioner och 8 517 476 aktier.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl. 23:15.

Viktig information

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 17 november 2017.

 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar