KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 november 2017 ca kl 10.30 (stämman kommer hållas direkt efter extra bolagsstämma som börjar klockan 10.00) i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. 

Anmälan m m 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 8 november 2017. 

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 8 november 2017 klockan 13.00.

Anmälan om deltagande till bolagsstämman kan göras på följande sätt:

a)     via e-post till: stamman@cybaero.se;

b)     per telefon: 013 - 465 29 00; eller

c)     per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 8 november 2017. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m 

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning 

1.     Val av ordförande vid stämman.
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.     Godkännande av dagordningen.
4.     Val av två justeringspersoner.
5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
7.     Val av nya styrelseledamöter.
8.     Avslutande av stämman.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar