Kallelse till Bolagsstämma i Cybercom Group Europe AB (publ)

Kallelse till Bolagsstämma i Cybercom Group Europe AB (publ) Aktieägarna i Cybercom Group Europe AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 december 2004 kl.13.00 i bolagets lokaler på Norrmalmstorg i Stockholm. Anmälan om deltagande För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast den 28 november 2004, dels senast fredagen den 3 december 2004 kl.12.00 anmäla sig till bolaget under adress: Cybercom Group Europe AB (publ), Box 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast den 28 november 2004 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av handlingar enligt ABL 4:4 - 4:6 samt styrelsens förslag till beslut om en riktad kvittningsemission 8. Övriga frågor 9. Stämmans avslutande. Punkt 7. Styrelsens förslag om nyemission av aktier Cybercom Group Europe AB:s (publ) ("Bolaget") styrelse har den 20 oktober 2004 träffat ett tilläggsavtal ("Tilläggsavtalet") om betalning av tilläggsköpeskilling avseende de aktier i Consafe Infotech AB som förvärvades från JCE-gruppen AB, Magellan B.V., J Christer Ericsson samt Per Edlund ("Säljarna") genom aktieöverlåtelseavtal den 3 december 2003, vilket ändrades genom tilläggsavtal den 19 december 2003. Överenskommelsen mellan parterna innefattar att tilläggsköpeskilling skall utgå med 15 769 000 kronor och betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Mot bakgrund härav föreslår styrelsen stämman att besluta om nyemission av totalt högst 810 000 aktier, envar aktie om nominellt en (1) krona, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 810 000 kronor. Rätt att teckna de nyemitterade aktierna skall med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt tillkomma Säljarna. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas genom kvittning av Säljarnas respektive fordran på Bolaget enligt Tilläggsavtalet. Per Edlund är styrelseledamot i Bolaget vilket gör att transaktionen omfattas av den så kallade Leo-lagen (lag 1987:646 om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag) och att därför bolagsstämmobeslut behövs där minst nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna godkänt emissionen. Handlingar Följande handlingar finns tillgängliga hos Bolaget fr.o.m. den 1 december 2004 - årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2003 - bolagets tredje kvartalsrapport avseende år 2004 samt - styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och de handlingar som föreskrivs i 4 kap. 4-6 §§ aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Stockholm i november 2004 Cybercom Group Europe AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Kristina Svensson, informationschef tel. + 46 708 644 702 Om Cybercom Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finansiella tjänster. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i tio länder med kontor i Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark. Vi är cirka 370 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på 13 år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde på professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar