Kallelse till extra bolagsstämma i Cyber Com Consulting

Kallelse till extra bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 november 2003 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Norrmalmstorg 16, Stockholm. Anmälan om deltagande För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 24 oktober 2003, dels senast fredagen den 31 oktober 2003 kl. 16.00 anmäla sig till bolaget under adress: Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ), PB 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 24 oktober 2003 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om emission av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter. 8. Övriga frågor. 9. Stämmans avslutande. Punkt 7. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utgivande av skuldebrev förenat med högst 200.000 stycken avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter samt godkänner att de aktuella optionsrätterna överlåts till nuvarande och blivande anställda i koncernens dotterbolag i Storbritannien. ("Dotterbolagen") enligt följande: Ett skuldebrev om nominellt 200 kronor förenat med högst 200.000 stycken avskiljbara optionsrätter skall utges. Teckning av skuldebrevet skall äga rum senast den 15 januari 2004. Skuldebrevet skall emitteras till nominellt belopp och betalning skall erläggas kontant senast den 15 januari 2004. Skuldebrevet löper utan ränta och förfaller till betalning den 16 februari 2004. Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter föreslås, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB, varefter optionsrätterna skall erbjudas anställda i Dotterbolagen. Varje till skuldebrevet tillhörande avskiljbar optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget på nominellt 1 krona för en teckningskurs motsvarande 140 procent av bolagets akties volymviktade genomsnittliga betalkurs enligt Stockholmsbörsens AB:s officiella kurslista under perioden 28 oktober 2003 till och med 4 november 2003. Teckningsrätterna kommer att överlåtas till de anställda utan särskilt vederlag. För närmare information om beräkning av teoretiskt värde och övriga skäl för prissättningen av teckningsrätterna hänvisas till styrelsens fullständiga förslag. Teckningsperioden för nyteckning av aktier löper från och med 16 augusti 2006 till och med 16 januari 2007. Vid full teckning och utbyte av samtliga de optionsrätter som styrelsens förslag innefattar kommer bolagets aktiekapital att öka med 200.000 kronor fördelat på 200.000 stycken aktier motsvarande en utspädningseffekt om drygt 2 procent. Skälen till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda de anställda i Dotterbolagen möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling. De optionsrätter som tidigare utgivits utgör till följd av börsutvecklingen inte längre något incitament. Mot denna bakgrund anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att anställda i Dotterbolagen på detta sätt bereds möjlighet att deltaga i ett nytt marknadsanpassat optionsprogram. För beslut av stämman enligt styrelsens och aktieägares förslag enligt punkterna 7 ovan fordras enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, den s.k. Leo-lagen, att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Följande handlingar finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. 22 oktober 2003 -årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2002 - bolagets tredje kvartalsrapport avseende år 2003 samt - styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och de handlingar som föreskrivs i 4 kap. 4 § och 5 kap. 3 § aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Stockholm i oktober 2003 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar