Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB(publ) Aktieägarna i Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 april 2003 kl. 16.00 på bolagets kontor Norrmalmstorg 16, Stockholm. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 april 2003, dels ha anmält sig hos bolaget under adress: Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ), PB 7574, 103 93 Stockholm, eller per telefon 08-578 646 00 senast onsdagen den 9 april 2003 kl. 17.00.Vid anmälan skall uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antalet biträden. För aktieägare som företräds genom ombud bör skriftlig dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 4 april 2003 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Ärenden och förslag på dagordning 1. Stämmans öppnande och val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. VD:s redogörelse för räkenskapsåret 2002. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av bolagsstämman. 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. 12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. 14. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utsläckning av optionsrätter utgivna genom beslut på extra bolagsstämma den 11 januari 2002. 15. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utgivande av skuldebrev förenat med högst 800 000 stycken avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier. 16. Val av nomineringskommitté och ersättningskommitté. 17. Revisionskommitté. 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 19. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag Punkt 8b. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002. Punkt 12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av sammanlagt högst 500 000 stycken aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt besluta om att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet skall avse emissioner i samband med förvärv av bolag eller rörelse där betalning helt eller delvis består av aktier. Syftet med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv. Punkt 13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndigas att fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om dels förvärv av egna aktier på börs eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på börs, genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Återköp får ske så att det egna innehavet vid var tid uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Förvärv på Stockholmsbörsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslutet eller överlåtelsen. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämväl med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv. Beslutet är giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 14. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utsläckning av optionsrätter utgivna genom beslut på extra bolagsstämma den 11 januari 2002. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att utsläcka de optionsrätter som utgivits vid extra bolagsstämma den 11 januari 2002 (totalt 500 000 stycken) villkorat av att berörda innehavare lämnar sitt medgivande till utsläckningen. De utestående optionsrätterna innehas f.n. bl.a. av dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB (102 700 stycken) och av anställda i koncernen (233 200 stycken). Vidare föreslås att VD eller den VD därtill utser bemyndigas att vidta erforderliga åtgärder för genomförande av beslutet om utsläckning. Punkt 15. Beslut i anledning av styrelsens förslag om utgivande av skuldebrev förenat med högst 800 000 stycken avskiljbara optionsrätter för nyteckning av aktier. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter samt godkänner att de aktuella optionsrätterna överlåts till anställda och ledande befattningshavare enligt följande: Ett skuldebrev om nominellt 800 kronor förenat med högst 800 000 stycken avskiljbara optionsrätter skall utges. Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting Uppsala AB. Cyber Com Consulting Uppsala AB skall omedelbart avskilja de aktuella optionsrätterna samt efter anvisningar från styrelsen i bolaget successivt överlåta optionsrätterna till anställda och ledande befattningshavare. Härvid gäller att optionsrätterna i första hand skall erbjudas anställda och ledande befattningshavare i koncernen som accepterat utsläckning av optionsrätter enligt punkten 14 ovan. Optionsrätternas löptid är 1 juni 2003 - 30 maj 2006 och varje optionsrätt medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 1 januari 2006 - 30 maj 2006. Varje optionsrätt skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 140 % av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 7 april 2003 till och med den 14 april 2003 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i bolaget. Skälen till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda de anställda möjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling. De optionsrätter som utgivits den 11 januari 2002 med en teckningskurs på 44,50 kronor och som föreslås att bli utsläckta enligt punkt 14 ovan, har till följd av bolagets kursutvecklingen förlorat sitt syfte att utgöra ett incitament för de anställda. Mot denna bakgrund anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att anställda på detta sätt bereds möjlighet att deltaga i ett nytt marknadsanpassat optionsprogram. Vid full teckning och utbyte av samtliga de optionsrätter som styrelsens förslag innefattar kommer bolagets aktiekapital att öka med 800 000 kronor fördelat på 800 000 stycken aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 8 procent. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 15 fordras enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, den s.k. Leo-lagen, att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Handlingar Redovisningshandlingar samt revisionsberättelse och samtliga fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Välkomna! Stockholm i mars 2003 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Mats Johansson CFO, Cybercom 08 - 578 646 22 070 - 8343356 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/18/20030318BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar