Kommuniké från extra bolagsstämma i Cybercom

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cybercom Den extra bolagsstämman i Cybercom har beslutat om nyemission för finansiering av förvärv Consafe Infotech samt att välja Per Edlund som ny styrelseledamot. - Nu är förvärvet klart. Med etablering i viktiga Öresundsregionen och i Norge har vi flyttat fram våra positioner inom telekomsektorn i Norden, säger Mats Alders, VD och koncernchef för Cybercom Group. Vi har även stärkt våra positioner hos flera nyckelkunder. Det här är ett mycket välkommet avslut på 2003. Mot bakgrund av att Cybercom ingått förvärvsavtal avseende 94,9 % av aktierna i Consafe Infotech AB enligt vilket hälften av köpeskillingen ska betalas i aktier i Cybercom fattades vid extra bolagsstämma den 19 december 2003 beslut om nyemission av totalt högst 1 216 000 aktier i Cybercom med ett nominellt belopp om en krona per aktie. Rätten att teckna de nyemitterade aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma JCE-Gruppen, Magellan B.V., J Christer Ericsson samt Per Edlund. Resterande minoritetsägare i Consafe Infotech erbjuds motsvarande villkor. Av det totala emissionsbeloppet för de nya aktierna om högst 31 250 000 kr ska högst 1 216 000 kr tillföras aktiekapitalet och högst 30 034 000 kr tillföras överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 30 december 2003 och betalning ska ske samma datum genom tillskjutning av 528 647 aktier i Consafe Infotech AB. De nya aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med räkenskapsåret 2004. Totalt innebär förvärvet en utspädning på ca 11%. Vidare beslutade stämman att antalet styrelseledamöter utökas till åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja Per Edlund till ny styrelseledamot i Cybercom. Per Edlund representerar JCE-gruppen och kommer i och med förvärvet av Consafe Infotech inneha 28.194 aktier i Cybercom. JCE-gruppen kommer direkt och indirekt att äga ca 10% av aktierna i Cybercom. Köpeskillingen är 62,5 MSEK på skuldfri basis. Priset är uppdelat i 50% aktier och 50% kontant. Därutöver kan en resultatbaserad tilläggsköpeskilling falla ut vid EBITA-resultat överstigande 10,5 MSEK och omsättning överstigande 95 MSEK för perioden 1 juli 2003- 1 juli 2004. Samtliga beslut i stämman var enhälliga. För ytterligare information, kontakta: Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group, Tel. + 46 70 7253200 Cybercom är ett IT-konsultföretag med fokus på att utveckla och stärka kundens verksamhet genom att leverera affärsutvecklande IT-lösningar inom främst telekom och finans. Cybercom grundades i Sverige 1995 och är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Cybercom är en finansiellt stark koncern med verksamhet i Europa och kontor i Sverige, England, Oslo och Danmark. Vi är ca 400 medarbetare med en genomsnittlig konsulterfarenhet på tretton år, som i kreativ och utvecklande miljö sätter värde i professionalism, erfarenhet, relationer och det resultat vi levererar. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar