Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Cybercom

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Cybercom Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) har hållit ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 april 2003. Punkt 14 och 15 gällande utsläckning av gamla optionsrätter till anställda och ledande befattningshavare samt nytt incitamentsprogram, utgick från dagordningen. Stämmans beslut överensstämmer i övrigt med de förslag som lades fram i kallelsen. Val av styrelseledamöter Nuvarande styrelse omvaldes och består således av Gert Schyborger, Per Bergström, Lars Persson, Kerstin Ryer, Pekka Seitola, Christer Sandahl och Peter Törnquist. Utdelning I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2002. Val av nominerings- och ersättningskommitté Stämman utsåg en nomineringskommitté bestående av; Gert Schyborger, John Örtengren och Per Bergström. Till ersättningskommitté utsågs; Gert Schyborger, Pekka Seitola och Kerstin Ryer. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission för förvärv Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission om högst 500.000 aktier. Emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser att möjliggöra företagsförvärv eller förvärv av rörelse där köpeskillingen helt eller delvis består av aktier. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning eller apport. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om * att dels förvärva egna aktier på börs eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, * att dels överlåta egna aktier på börs, eller genom erbjudande som riktats till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämväl med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv. Samtliga beslut var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt hos bolaget, Norrmalmstorg 16, Stockholm. För ytterligare information, kontakta Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group 08-578 646 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01380/wkr0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar